08Jun/18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดตัว “กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 7” ชิงทุนพัฒนา 1.2 ล้านบาท

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมประกวดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนานักเรียน ตามอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน ชิงทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการกองทุนสหวิริยา ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านหนองจันทร์และโรงเรียนบ้านวังยาว โดยคณะกรรมการ ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถพัฒนาคุณภาพเครือข่ายสถานศึกษาในอำเภอบางสะพานให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน