10Jun/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเปิดตัว “กองทุนร่วมพัฒนารุ่นที่ 8”

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำปี 2562 พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึกษาพื้นที่อำเภอบางสะพาน ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวน 38 คน และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการและคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมชี้แจง ณ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์