09Apr/20

SSI มอบชุด PPE ป้องกันไวรัส COVID-19 รพ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ช่วยเหลือทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ

08Apr/20

เอสเอสไอส่งกำลังใจช่วยเหลือ จนท.กู้ภัย มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยไวรัส COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ

07Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนจุดตรวจอำเภอบางสะพาน ตรวจคุมเข้มช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ณ จุดตรวจและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานจำนวน 12 จุด เพื่อคัดกรองประชาชนที่สัญจรทางถนนในพื้นที่อำเภอบางสะพานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
ทั้งนี้ทางอำเภอบางสะพานได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองชุมชนไว้จำนวน 12 จุด อาทิ จุดตรวจบริเวณหน้าอบต.พงศ์ประศาสน์ จุดตรวจบริเวณข้างโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อเป็นการตรวจและคัดกรองประชาชนเบื้องต้น โดยจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจบัตรประชาชน และซักประวัติการเดินทาง ซึ่งหากพบประชาชนที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 -22.00 น. ของทุกวัน

06Apr/20

เอสเอสไอมอบชุดป้องกันภัยรพ.บางสะพาน สู้วิกฤตไวรัส COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ส่งมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน คือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) หลังจากมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้ก่อนหน้านี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลบางสะพาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฒโฑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน

01Apr/20

เอสเอสไอ ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยพระสงฆ์บางสะพานป้องกันเชื้อ COVID -19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัย ถวายพระภิกษุ และสามเณร ในเขตพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอบางสะพาน ได้แก่ ตำบลแม่รำพึง ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลธงชัย และตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีพระครูวินัยธรไมตรี ฐิตปญฺโญ รองเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน เจ้าอาวาสวัดทางสาย เป็นประธานพิจารณาผ้าป่าหน้ากากอนามัยดังกล่าว ณ วัดทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ เอสเอสไอได้ให้ความสําคัญกับสถานการณ์และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในการให้ความรู้และจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ป้องกันตนเองและบรรเทาปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่บางสะพาน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับทดแทนหน้ากากอนามัย และการสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลด้วย