20Dec/17

SSI organizes “To Be Engineer project” #12 Guide Bangsaphan youths the road to becoming a professional engineer

Sahaviriya Steel Industrial PCL or SSI recently arranged “To Be Engineer#12” project by inviting 100 students in M.5 level from schools in Bangsaphan participate in interesting activities e.g. knowing and understanding steel industry, Hot Roll Coil production process, SSI environmental management, and recreational activities relating to steel. The project aims to enhance the opportunity of engineering career to students and help them on education planning for future working in their homeland. The event was presided over by Mr.Manin Inprom, Vice President of Manufacturing of SSI.

เอสเอสไอจัด”อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย” ครั้งที่ 12
แนะแนวเยาวสู่เส้นทางอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมเหล็ก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 12 โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือกวางแผนการศึกษา เพื่อที่จะสามารถกลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดโครงการ

06Dec/17

SSI Group arranges environmental preservation activities for Bangsaphan “Following the steps of King Rama 9”

SSI Group has collaborated with community leaders of Pongprasas subdistrict, Ao Noi Marine Fisheries Patrol Unit (Prachuap Khiri Khan), Bang Saphan Noi Marine Fisheries Patrol Unit (Prachuap Khiri Khan), Mangrove Development Station 8 (Prachuap Khiri Khan), to arrange environmental perseveration activities “Following the steps of King Rama 9” to fulfill His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s vision and follow royal initiatives regarding conservation of natural resources and environment. The activities consist of planting 999 mangrove seeds, releasing 9 million marine animals and beach clean-up. The purpose of this event is to make merits as a tribute to and demonstrate the unity and loyalty to His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej and royal institution. Moreover, it will help increase green area in Bangsaphan and generate more awareness of natural resources conservation among local people.

This event was presided over by Mr.Sakkarin Thumsen, Bangsaphan District-Chief Officer.1,069 peoples participated in this event at Klong Pak Pid eco-tourism place, Moo 1, Ban Faita, Pongprasas subdistrict, Bangsaphan, Prachuap Khiri Khan.

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
จัดโครงการก้าวย่างอย่างพ่อฯ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ “โครงการก้าวย่างอย่างพ่อ ตามรอยในหลวงภูมิพลฯ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 999 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน จำนวน 9 ล้านตัวและเก็บขยะชายหาดปากปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 แสดงออกถึงพลังความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อำเภอบางสะพาน รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิ่น

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,069 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด หมู่1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

04Dec/17

SSI acquires Outstanding Empowerment for Persons with Disabilities Award 2017

Gen. Anantaporn Kanchanarat, Minister of Social Development and Human Security, has recently delivered a honorable plate “Outstanding Empowerment of Persons with Disabilities Award 2017” (two consecutive years) to Mr. Padungsak Pranudomrat, Assistant Vice President Group Sustainable Development and Communications of Sahaviriya Steel Industries Plc. (SSI). The award was launched by Ministry of Social Development and Human Security to honor the organizations that continuously support persons with disabilities, as it was the International Day of Persons with Disabilities 2017, under the theme of “Transformation towards sustainable and resilient society for all”. This ceremony was held at IMPACT Exhibition & Convention Center, Muang Thong Thani.

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 2560

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลดังกล่าวกระทรวงพัฒนาสังคมฯจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการเนื่อง เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

20Nov/17

SSI arranges “The 12th Youth Conservation Camp” to create the next generation of local eco-heroes

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (SSI) has cooperated with the Office of Prachuap Khirikhan Primary Educational Service Area 1 and Bangsaphan Science Teacher Network to arrange an event greening “The 12th Conservation Youth Camp” during 16 – 18 November 2017 at Ban Tha Kham School, Mae Ramphueng. 109 Pratom 5 students, from 22 schools in Bangsaphan, joined the camp. The purpose of this camp is to instill a good conscience about environment to local young people and encourage them to have green hearts to protect natural resources and the environment, by joining activities arranged in the camp.
SSI focuses on sustainable use of natural resources. The Company has started many environmental campaigns in order to encourage local people and staffs have a chance joining the activities which contribute benefits to the community and environment by learning both in theory and in practice through various projects.

เอสเอสไอสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
จัดค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บางสะพาน รุ่นที่ 12

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อำเภอบางสะพาน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 109 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีหัวใจสีเขียว มีจิตใจในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์เอสเอสไอ ให้ความสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างยั่งยืน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน และพนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ รวมถึงได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ผ่านโครงการต่างๆที่ได้จัดขึ้น

24Sep/17

Sahaviriva Group – Community arranges “Bike two wheels help dad forest planting”

Sahaviriya Group encouraged with community leaders, local people in Bangsaphan and people in nearly area arranged “Bike two wheels help dad forest planting 2017”. By 108 people who biker’s lover for exercise to cycle from Bangsaphan District Office to public area at Moo 7, Baan Nongtaja, kamnoednopphakhun, Bangsaphan, Prachaupkhirikhan plants 200 trees and releases 2,000 Fishes to commemorate the Royal grace of H.M.King Bhumibol Adulyadej.

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ชุมชนจัด “ปั่นสองล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า”

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมมือกับผู้นำชุมชน และ ประชาชนในเขตอำเภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียงจัดกิจกรรม ปั่นสองล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า 2560 โดยมี ประชาชนผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานจำนวน 108 คนร่วมปั่นจักรยานเส้นทางจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานไปยังพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองตาจ่า ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 200 ต้นและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 2,000 ตัวเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ