27Mar/20

เอสเอสไอ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางสะพาน มอบหน้ากากอนามัยสู้วิกฤต COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต มอบหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการรับมือดูแลและรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฒโฑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน

ทั้งนี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เอสเอสไอ ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสู้วิกฤต COVID-19 อาทิ การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในองค์กร เช่น จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพนักงาน และการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงยังมีมาตรการส่งเสริมภายนอก อาทิ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับใช้ทดแทนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เป็นต้น

17Mar/20

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน และคุมไว้สังเกต ในระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2 ด้าน คือ มาตรการภายในองค์กร อาทิ จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข โดยกำหนดให้พนักงาน ผู้มาติดต่อต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานหรือโรงงาน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อพนักงาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อรถรับส่งพนักงานและสำนักงาน เป็นต้น

นอกเหนือจากนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังมีมาตรการส่งเสริมภายนอก อาทิ ร่วมสนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับใช้ทดแทนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งหาแนวทางในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้จัดประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ.บางสะพานโดยมี

หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง รองผู้อำนวยการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพาน สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน ผู้แทน ผกก.สภ.บางสะพาน ผกก.สภ.ธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเหล็กสหวิริยา อสม. ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน

โดยได้ชี้แจงรายละเอียดมาตรการ ดังนี้

1. แจ้งมาตรการระยะเร่งด่วนฯ และสั่งการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 1

2. แจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มเติม อันได้แก่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเน้นย้ำการสแกนเข้มค้นหาผู้เดินทางมาจาก/กลับมาจาก ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศและ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ

3. ชี้แจงการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางสะพานในการจัดการดูแลหากพบผู้ป่วย และแนวทางจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีพบผู้ป่วยจำนวนมากกว่าความสามารถในการให้บริการ

4. กำชับการจัดอบรมและรายงานผลการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน กศน. และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมเร่งการทำแผนแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวนประมาณ 63,000 ชิ้นให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่โดยด่วน

5. เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคและการป้องกันตนเองที่ถูกต้องไปยังสาธารณชน ห้างร้าน สถานประกอบการ โรงแรม โดยผ่านผู้นำท้องที่ และอสม. เป็นแกนหลัก

6. ณ วันที่ 17 มี.ค.63 อ.บางสะพาน ไม่มีผู้ถูกกักตัวในบ้าน (home quarantine) ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำพื้นที่ในกรณีพบผู้ป่วย

13Mar/20

ฅนเหล็กมินิมาราธอนหนุนการศึกษาเยาวชน มอบเงินสนับสนุนสองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT) มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่สองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีร้อยตำรวจเอกสุรพงศ์ พันธ์ดี ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว และครูปรีชา บุญประสม โรงเรียนบ้านวังปลา เป็นผู้รับมอบ  เมื่อเร็วๆนี้

19Dec/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ340ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่26

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสการศึกษาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา เมื่อเร็วๆนี้

14Dec/19

SSI Group จัด “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 ชวนชาวบางสะพาน ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


กลุ่มเหล็กสหวิริยา ชวนนักปั่นจักรยานบางสะพาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยปั่นจักรยานเส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน-คลองวังนาค หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 237.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า