Tag Archives: กลุ่มเหล็กสหวิริยา

23May/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบไข่ปันสุข 10,000 ใบ สนับสนุนโครงการ “ถุงปันน้ำใจ” อำเภอบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนไข่ปันสุขจำนวน 10,000 ฟองสมทบโครงการ “ถุงปันน้ำใจโดยนายอำเภอและคณะ” โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำไปประกอบอาหาร ช่วยบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

21May/20

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือ รพ.บางสะพาน ฝ่าวิกฤติโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา หรือ SSI Group มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C สำหรับอบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 แก่ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ร่วมในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน

17Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล-หน้ากากผ้า ให้อำเภอบาง สะพาน

07Apr/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนจุดตรวจอำเภอบางสะพาน ตรวจคุมเข้มช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ณ จุดตรวจและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานจำนวน 12 จุด เพื่อคัดกรองประชาชนที่สัญจรทางถนนในพื้นที่อำเภอบางสะพานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ทั้งนี้ทางอำเภอบางสะพานได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองชุมชนไว้จำนวน 12 จุด อาทิ จุดตรวจบริเวณหน้าอบต.พงศ์ประศาสน์ จุดตรวจบริเวณข้างโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อเป็นการตรวจและคัดกรองประชาชนเบื้องต้น โดยจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจบัตรประชาชน และซักประวัติการเดินทาง ซึ่งหากพบประชาชนที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 -22.00 น.Read More…

17Mar/20

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน และคุมไว้สังเกต ในระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2 ด้าน คือ มาตรการภายในองค์กรRead More…