Tag Archives: โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน

10Jun/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาเปิดตัว “กองทุนร่วมพัฒนารุ่นที่ 8”

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำปี 2562 พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึกษาพื้นที่อำเภอบางสะพาน ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวน 38 คน และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการและคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมชี้แจง ณ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

08Jun/18

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดตัว “กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 7” ชิงทุนพัฒนา 1.2 ล้านบาท

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมเปิดรับสมัครสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมประกวดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบองค์รวม 3 มิติ คือ พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนานักเรียน ตามอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน ชิงทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท พร้อมกันนี้ คณะกรรมการกองทุนสหวิริยา ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวRead More…

22Dec/17

SSI Group supported educational quality development fund to 6 schools

SSI Group provided the 3-year period fund totaled 1.2 million Baht to develop educational quality of the students, teachers and school under Sahaviriya Ruam Pattana Fund Project for Bangsaphan Educational Quality Development.Read More…