Tag Archives: Covid-19

01Apr/20

เอสเอสไอ ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยพระสงฆ์บางสะพานป้องกันเชื้อ COVID -19

ทั้งนี้ เอสเอสไอได้ให้ความสําคัญกับสถานการณ์และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในการให้ความรู้และจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ป้องกันตนเองและบรรเทาปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่บางสะพาน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับทดแทนหน้ากากอนามัย และการสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลด้วย

27Mar/20

เอสเอสไอ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางสะพาน มอบหน้ากากอนามัยสู้วิกฤต COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต มอบหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการรับมือดูแลและรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฒโฑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน ทั้งนี้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เอสเอสไอ ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสู้วิกฤต COVID-19 อาทิ การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)Read More…

17Mar/20

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน และคุมไว้สังเกต ในระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2 ด้าน คือ มาตรการภายในองค์กรRead More…