เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกในประเทศไทย

เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ร่วมมือกับกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 147 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างหอกระโดดสูงเหล็ก(แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้วัสดุเหล็กทั้งหมด) เพื่อใช้สำหรับการฝึกเยาวชนในชุมชนที่มาเข้าค่ายพักแรมในการทดสอบความกล้าหาญ และสร้างขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยในแต่ละปีจะมีเยาวชนมาเข้าค่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากหอกระโดดสูงแห่งนี้ จำนวนประมาณ 1,500 – 2,000 คน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน โดยเน้นการใช้เหล็กที่บริษัทผลิตได้มาพัฒนากิจกรรมทางสังคม ผ่านรูปแบบโครงการเอสเอสไอ อาสา เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่มีเอกลักษณ์และแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับธุรกิจ

หอกระโดดสูง มีขนาดความสูง 34 ฟุต กว้าง 3 เมตร โครงสร้างของหอกระโดดสูงใช้เหล็กในการก่อสร้างทั้งหมด โดยนำเอาเหล็กจากวัสดุเหลือใช้จากกองซากมาใช้ในการก่อสร้าง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถึง 80% จากราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งหอกระโดดสูงเหล็กแห่งนี้ใช้มูลค่ารวมประมาณ 1,218,211 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) โดยได้ดำเนินงานด้านโครงสร้างสำเร็จไปแล้ว 90 % ที่เหลือจะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดงานทาสีและงานปรุบปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของหอกระโดดสูงเหล็ก