เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 13 “บ้านปลา ศาลาเห็ด เกษตรโรงเรียน”

“เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 13” นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันสร้าง “บ้านปลา ศาลาเห็ด เกษตรโรงเรียน” ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะเห็ด ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร และ บ่อเลี้ยงปลา ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ณ โรงเรียนบ้านดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน