เอสเอสไอ อาสา

ทีละเล็ก ละน้อย ค่อยๆ สาน

บางสะพาน บ้านเรา ก็ก้าวหน้า

ด้วยน้ำมือ ของน้ำมิตร คิดนำพา

จิตอาสา เอสเอสไอ ให้…ชุมชน

เป็นการพบกันพอดีระหว่างสิ่งที่ชุมชนต้องการ กับ สิ่งที่พวกเราทุกคนของ “เอสเอสไอ” สามารถ “ให้” ใด้นั่นคือ “จิตอาสา” เพราะนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จภายใต้กรอบของกฎหมาย กติกา หรือหลักแห่งจริยธรรมอันดี การที่คนเอสเอสไอสามารถเพิ่มเติมบทบาทของตนเอง ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนหรือสังคมในวงกว้าง ทั้งในรูปแบบการบริจาค สละเวลาช่วยเหลือโดยการเป็นอาสาสมัครจึงเป็นสิ่งดีดีที่จะรังสรรค์ให้คนเอสเอสไอและชุมชนได้แบ่งปันความสุข มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันดี และจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปในอนาคต

และสิ่งดีดีที่เรากล่าวถึงนั่นคือ “เอสเอสไออาสา”

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่หมู่บ้านสายเพชร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา แม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหว่านกล้า แต่เราก็หวังว่า หยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และความสุขที่ทุกคนเก็บใส่กระเป๋าไปด้วยนั้น จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แพร่ขยาย แตกหน่อออกผลไปมิสิ้นสุด

โปรดทัศนา……….