เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 “ล้อมรั้ว เพาะกล้ายาง กลางโรงเรียน”

นายสุนทร วสันต์เสรีกุล ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)หรือ เอสเอสไอ
นำผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันสร้างรั้วโรงเรียน ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และโรงเพาะพันธุ์กล้ายางพารา ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง ภายใต้โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราในสถานศึกษาและชุมชน โดยผลผลิตที่ได้สามารถนำออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย โดยโครงการ เอสเอสไอ อาสานี้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ เอสเอสไอ ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความดีเพื่อชุมชนของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชนบางสะพานอีกด้วย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 3 สร้างตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย ม.3 ต.กำเนินพคุณ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 3 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยช่วยกันสร้างตาข่ายกั้นสนามรอบสนามฟุตบอลด้านฝั่งอาคารเรียนเพื่อป้องกันลูกฟุตบอลเข้าภายในอาคารเรียน  ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย ม.3  ต.กำเนินพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 2 สร้างสนามตะกร้อ ณ บ้านกลางนา ม.6 ต.แม่รำพึง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 2 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยช่วยกันสร้างสนามตะกร้อ  ณ บ้านกลางนา ม.6  ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นสถานที่การออกกำลังกายสำหรับเยาวชนและคนในชุมชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 1 สร้างถังเก็บน้ำประจำมัสยิดนูรุ้ลอีมาน ณ บ้านต้นทองหลาง ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 1 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยช่วยกันสร้างถังเก็บน้ำประจำมัสยิดนูรุ้ลอีมาน ณ บ้านต้นทองหลาง ม.9  ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา โดยพนักงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการทำประโยชน์และร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง อันเป็นการสร้างนวัตกรรมแห่งค่านิยมด้วยจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรที่สามารถแบ่งปันให้กับสังคมและชุมชนได้ต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา”

หลักการและเหตุผล

               จากการสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ได้จัดทำโครงการ “เอสเอสไอ อาสา” โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการนำพนักงาน ออกไปร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้งด้วยกัน มีพนักงานเข้าร่วมกว่า 900 คนและชุมชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน  เป็นการแสดงถึงจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

รูปแบบของการจัดโครงการ “เอสเอสไอ อาสา” แต่เดิม จะเป็นการดำเนินการของสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น พนักงานสามารถมีส่วนร่วมเพียงแค่การเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้พนักงานสามารถเข้าใจถึงรูปแบบกิจกรรมได้เป็นอย่างดี รวมถึงการสร้างสมประสบการณ์ร่วมกันในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในองค์กร

ดังนั้น ในการพัฒนาโครงการ “เอสเอสไอ อาสา” ให้มีความยั่งยืน จำเป็นต้องให้พนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการครั้งต่อ ๆ ไป ตั้งแต่เริ่มต้น โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานเริ่มมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกิจกรรม สร้างความผูกพันกับองค์กรให้มากขึ้น จึงเกิดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา” เพื่อจัดรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา ของแต่ละหน่วยงาน เป็นโครงการจิตอาสาย่อย ๆ ขึ้นภายในหน่วยงานของตน โดยมีงบประมาณสนับสนุบจากองค์กร ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้ความมีจิตอาสาของพนักงาน ได้ซึมซาบเข้าถึงยังพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และสามารถมีส่วนร่วมกับองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างนวัตกรรมแห่งค่านิยมด้วยจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรที่สามารถแบ่งปันให้กับสังคมและชุมชนได้ต่อไป

วิธีดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ

                การดำเนินโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา” จะป็นโครงการจิตอาสาย่อย จัดต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้แต่ละฝ่ายเสนอโครงการเข้ามา โดยมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมครั้งละ 20,000 บาท ซึ่งโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจิตอาสาก่อน แล้วจึงมอบงบประมาณให้กับโครงการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอมา

วัตถุประสงค์

     1. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร

     2. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเสริมสร้างความร่วมมือของพนักงานในการร่วมพัฒนาถิ่นฐานที่อาศัย

     3. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงานบริษัทฯในการทำประโยชน์และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 13 “บ้านปลา ศาลาเห็ด เกษตรโรงเรียน”

“เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 13” นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันสร้าง “บ้านปลา ศาลาเห็ด เกษตรโรงเรียน” ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะเห็ด ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร และ บ่อเลี้ยงปลา ขนาดกว้าง 4เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ณ โรงเรียนบ้านดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน