เอสเอสไอ อาสา 18 เอสเอสไอ ทีซีอาร์เอสเอส อาสา ปรับปรุงสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนพคุณ

พนักงาน SSI – TCRSS อาสา ร่วมปรับปรุงสถานศึกษา ร.ร.มัธยมนพคุณ 

เป็นครั้งแรก ที่พนักงานเอสเอสไออาสา และพนักงานทีซีอาร์อาสา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูร.ร.มัธยมนพคุณ จำนวนกว่า 270 คนร่วมกันจัดโครงการ “โครงการ เอสเอสไอ/ทีซีอาร์เอสเอส อาสา ปรับปรุงสถานศึกษา ร.ร.มัธยมนพคุณ” ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ด้วยการร่วมกันซ่อมแซมพื้นปูนหน้าอาคารเรียนชั้นอนุบาลที่แตกร้าวซึ่งเกิดจากรากต้นไม้ชอนไช ปรับปรุงเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก และทาสีใหม่ ซ่อมแซมพื้นที่ทรุดของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุบบ่อน้ำหน้าห้องเตรียมอนุบาลออก และปรับปรุงซ่อมแซมก๊อกน้ำสำหรับใช้แปรงฟันเด็กเล็กให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานศึกษาให้กับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ 2556 อีกด้วย

เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกในประเทศไทย

เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ร่วมมือกับกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 147 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างหอกระโดดสูงเหล็ก(แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้วัสดุเหล็กทั้งหมด) เพื่อใช้สำหรับการฝึกเยาวชนในชุมชนที่มาเข้าค่ายพักแรมในการทดสอบความกล้าหาญ และสร้างขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยในแต่ละปีจะมีเยาวชนมาเข้าค่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากหอกระโดดสูงแห่งนี้ จำนวนประมาณ 1,500 – 2,000 คน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน โดยเน้นการใช้เหล็กที่บริษัทผลิตได้มาพัฒนากิจกรรมทางสังคม ผ่านรูปแบบโครงการเอสเอสไอ อาสา เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่มีเอกลักษณ์และแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับธุรกิจ

หอกระโดดสูง มีขนาดความสูง 34 ฟุต กว้าง 3 เมตร โครงสร้างของหอกระโดดสูงใช้เหล็กในการก่อสร้างทั้งหมด โดยนำเอาเหล็กจากวัสดุเหลือใช้จากกองซากมาใช้ในการก่อสร้าง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถึง 80% จากราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งหอกระโดดสูงเหล็กแห่งนี้ใช้มูลค่ารวมประมาณ 1,218,211 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) โดยได้ดำเนินงานด้านโครงสร้างสำเร็จไปแล้ว 90 % ที่เหลือจะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดงานทาสีและงานปรุบปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของหอกระโดดสูงเหล็ก

เอสเอสไอ อาสา 16 บ้านปอแดง รวมใจ สร้างสนามกีฬาชุมชน

เอสเอสไอ อาสา 16 บ้านปอแดง รวมใจ
อีกครั้งที่ชาว เอสเอสไอ อาสา ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อชุมชนของเรา กับ โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 16 ซึ่งในปี 2555 ถือเป็นปีมหามงคล เฉลิมพระชนมมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่เอสเอสไอได้นำคณะผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานของเอสเอสไอ พร้อมกับชาวบ้าน บ้านปอแดงกว่า 70 ชีวิตอาสามาร่วมกันสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี(เอสเอสไอ บ้านปอแดง ร่วมใจ) ขนาด 20×30 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นสนามกีฬาฟุตซอล และวอลเล่ย์บอล รวมทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเยาวชน และชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลกำเนิดนพคุณ หมู่3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งหวังให้สนามกีฬาอเนกประสงค์แห่งนี้ สามารถใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้านของเอสเอสไอ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการสร้างความดีเพื่อชุมชนของพนักงานอีกด้วย