“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 27 สร้างเวทีลานแอโรบิค ชุมชนรัตนโกสินทร์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 27 จัดทำเวทีเอนกประสงค์ ขนาด 5*7 เมตร ณ ลานชุมชนรัตนโกสินทร์ ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเอสเอสไออาสาและชาวบ้านชุมชนรัตนโกสินทร์ ซึ่งจากเดิมพื้นที่นี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอยู่เป็นประจำ และยังขาดเวทีซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ประกอบกิจกรรม นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว ม.4 ต. แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีรีขันธ์ เนื่องจากเสาธงใช้งานมานานและพื้นที่เป็นดินทรายทำให้เกิดการยุบตัว ทำให้เสาธงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่วนอุทยายป่ากลางอ่าวซ่อมแซมและติดตั้งเสาธงใหม่ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวนอุทยานฯ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 25 ซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก โรงเรียนบ้านชะม่วง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 25 ทีมงานอาสาร่วมกันซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก ให้กลับมาใช้งานได้และปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งทาสีเพิ่มเติมให้สวยงามยิ่งขึ้น เนื่องจากชำรุดเสียหายจากการใช้งานมานาน และทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่น โรงเรียนบ้านชะม่วง ม.3 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 24 สร้างศาลาบังแดดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 24 สร้างศาลาบังแดดอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นที่หลบแดดและฝนให้กับน้องๆ นักเรียนที่จะต้องย้ายห้องเรียนและเดินไปโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 23 ทาสีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ วัดธรรมรัตน์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 23 ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาร่วมมือร่วมใจกับนักเรียนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมกันทาสีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ วัดธรรมรัตน์ ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศาสนสถานถือเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอุโบสถที่ใช้ในการประกอบพิธีของสงฆ์โดยตรงและใช้ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและบำรุงศาสนสถานแห่งนี้ไว้เพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ขยายป้อมตำรวจบริการประชาชน คลองเพลิน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกันปรับปรุงต่อเติม ป้อมตำรวจบริการประชาชน ม.9 บ้านคลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขยายป้อมเดิมซึ่งคับแคบมาก ป้อมตำรวจบริการประชาชนแห่งนี้จะมีตำรวจประจำป้อมเมื่อมีเหตุด่วน เหตุร้ายก็สามารถไปแจ้งที่ป้อมตำรวจได้ โดยไม่ต้องไปที่โรงพักซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสีดางาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสีดางาม ม.10 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านสีดางามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนปัจจัยในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับทางโรงเรียนบ้านสีดางาม โดยการซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน เทปูนที่ล้างจาน ติดตาข่ายกันลูกฟุตบอล เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีโรงอาหาร ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 20 สร้างลานกีฬาชุมชน อบต.กำเนิดนพคุณ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 20 สร้างลานกีฬาและชุมชน ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบันคนในชุมชนส่วนใหญ่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความต้องการที่จะออกกำลังกาย แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของสนามที่จะใช้ออกกำลังกาย ทีมงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่สร้างลานกีฬาชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 19 ซ่อมแซมศาลาร่วมใจ วัดทุ่งมะพร้าว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 19 ปรับปรุงศาลารวมใจวัดทุ่งมะพร้าว ม.7 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากศาลาวัดทุ่งมะพร้าวสร้างขึ้นมากว่า 50 ปีแล้ว มีความชำรุดเสียหายมาก เมื่อฝนตกน้ำจะรั่วซึมหลังคา ทำให้พื้นไม้กระดานผุพัง ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ทีมงานเอสเอสไออาสา นำโดยผู้บริหาร พนักงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมมือร่วมในกันบูรณะซ่อมแซมศาลาแห่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อเป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนสืบต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 18 ติดตั้งระบบแสงสว่าง สนามกีฬาบ้านม้าร้อง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 18 ติดตั้งระบบแสงสว่างสนามกีฬาบ้านม้าร้อง ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการรณรงค์การเล่นกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนของ สสส. ชุมชนบ้านม้าร้องได้จัดให้มีการเล่นกีฬาโดยใช้สนามกีฬาของชุมชนที่มีอยู่ แต่เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านแสงสว่าง ทีมงานไฟฟ้าเอสเอสไออาสาได้จัดตั้งทีมเพื่อติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างกับสนามกีฬาบ้านม้าร้อง ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ขันธ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะทางการกีฬาให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป