13Jul/16

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 32 อาสาสื่อมวลชน ทำดีด้วยกันทำดีด้วยใจ เอสเอสไอพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 32 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรพบรมราชินีนาถครบ 62 ปี เพื่อร่วมฉลองในวโรกาสดังกล่าวทางเอสเอสไอ จึงร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นจัดทำโครงการทำดีด้วยกันทำดีด้วยใจ เอสเอสไอพบสื่อมวลชนครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนในรูปแบบกิจกรรมอาสา พัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนวัดเนินดินแดง โดยร่วมกันสร้างหลังคาและรั้วสนามเด็กเล่น ปรับปรุงอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพสวยงาม พร้อมกับการปลูกต้นไม้จำนวน 62 ต้นริมถนนของหมู่บ้าน และกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนวัดเนินดินแดงม.6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์