“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 30 ปรับปรุงขยายป้อมตำรวจจราจร สามแยกตลาดบางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 30 ทีมงานอาสาร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมป้อมตำรวจจราจรหน้าตลาดบางสะพาน โดยทำการต่อเติมป้อมให้มีขนาดกว้างขึ้นและซ่อมแซมพื้นที่ชำรุดพร้อมกับทาสีใหม่ให้สวยงาม เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับตำรวจจราจรปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดการและควบคุมระบบการจราจรของอำเภอบางสะพานให้มีความคล่องตัว รวมถึงจับกุมผู้ทำผิดกฎจราจรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้รถใช้ถนน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 29 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ.บางสะพาน (สาขาย่อยนพคุณ)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 29 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ.บางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากห้องผู้ควบคุมผู้ต้องหาเดิมนั้นชำรุด พื้นทรุดตัวไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานอาสาจึงเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 28 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถและพื้นที่รอบศาลาสำนักสงฆ์วังยาว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 28 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและพื้นที่รอบศาลา สำนักสงฆ์วังยาว ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากสำนักสงฆ์วังยาวเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านม.4 และใกล้เคียงนิยมมาทำบุญและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่พื้นที่บริเวณรอบสำนักสงฆ์วังยาวพื้นดินนั้นยุบตัว รถของผู้ที่เดินทางมายังสำนักสงฆ์นั้นติดบ่อยครั้ง ทำให้การมาทำบุญในแต่ละครั้งนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 27 สร้างเวทีลานแอโรบิค ชุมชนรัตนโกสินทร์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 27 จัดทำเวทีเอนกประสงค์ ขนาด 5*7 เมตร ณ ลานชุมชนรัตนโกสินทร์ ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเอสเอสไออาสาและชาวบ้านชุมชนรัตนโกสินทร์ ซึ่งจากเดิมพื้นที่นี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอยู่เป็นประจำ และยังขาดเวทีซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ประกอบกิจกรรม นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 26 ปรับปรุงพื้นที่เสาธงค่ายลูกเสือ วนอุทยานป่ากลางอ่าว ม.4 ต. แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีรีขันธ์ เนื่องจากเสาธงใช้งานมานานและพื้นที่เป็นดินทรายทำให้เกิดการยุบตัว ทำให้เสาธงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่วนอุทยายป่ากลางอ่าวซ่อมแซมและติดตั้งเสาธงใหม่ให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวนอุทยานฯ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 25 ซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก โรงเรียนบ้านชะม่วง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 25 ทีมงานอาสาร่วมกันซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก ให้กลับมาใช้งานได้และปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งทาสีเพิ่มเติมให้สวยงามยิ่งขึ้น เนื่องจากชำรุดเสียหายจากการใช้งานมานาน และทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่น โรงเรียนบ้านชะม่วง ม.3 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 24 สร้างศาลาบังแดดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 24 สร้างศาลาบังแดดอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นที่หลบแดดและฝนให้กับน้องๆ นักเรียนที่จะต้องย้ายห้องเรียนและเดินไปโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 23 ทาสีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ วัดธรรมรัตน์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 23 ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาร่วมมือร่วมใจกับนักเรียนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมกันทาสีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ วัดธรรมรัตน์ ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศาสนสถานถือเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอุโบสถที่ใช้ในการประกอบพิธีของสงฆ์โดยตรงและใช้ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและบำรุงศาสนสถานแห่งนี้ไว้เพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ขยายป้อมตำรวจบริการประชาชน คลองเพลิน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 22 ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาร่วมกันปรับปรุงต่อเติม ป้อมตำรวจบริการประชาชน ม.9 บ้านคลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขยายป้อมเดิมซึ่งคับแคบมาก ป้อมตำรวจบริการประชาชนแห่งนี้จะมีตำรวจประจำป้อมเมื่อมีเหตุด่วน เหตุร้ายก็สามารถไปแจ้งที่ป้อมตำรวจได้ โดยไม่ต้องไปที่โรงพักซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสีดางาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสีดางาม ม.10 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านสีดางามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนปัจจัยในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับทางโรงเรียนบ้านสีดางาม โดยการซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน เทปูนที่ล้างจาน ติดตาข่ายกันลูกฟุตบอล เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีโรงอาหาร ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน