Tag Archives: หน่วยงานราชการ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยราชการ ขุดลอกคลองเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงของอำเภอบางสะพานและเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น