Tag Archives: อ.ทับสะแก

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนมะเดื่อทอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความลำบาก ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 32 อาสาสื่อมวลชน ทำดีด้วยกันทำดีด้วยใจ เอสเอสไอพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 32 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรพบรมราชินีนาถครบ 62 ปี เพื่อร่วมฉลองในวโรกาสดังกล่าวทางเอสเอสไอ จึงร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นจัดทำโครงการทำดีด้วยกันทำดีด้วยใจ เอสเอสไอพบสื่อมวลชนครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนในรูปแบบกิจกรรมอาสา พัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนวัดเนินดินแดง โดยร่วมกันสร้างหลังคาและรั้วสนามเด็กเล่น ปรับปรุงอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพสวยงาม พร้อมกับการปลูกต้นไม้จำนวน 62 ต้นริมถนนของหมู่บ้าน และกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนวัดเนินดินแดงม.6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสีดางาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสีดางาม ม.10 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านสีดางามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนปัจจัยในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับทางโรงเรียนบ้านสีดางาม โดยการซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน เทปูนที่ล้างจาน ติดตาข่ายกันลูกฟุตบอล เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีโรงอาหาร ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหินเทิน อ.ทับสะแก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 4 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ชำรุดพร้อมทั้งทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหินเทิน หมู่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์