Tag Archives: โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 14 ปรับปรุงสนามและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 14 ปรับปรุงสนามและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวเป็นจุดศูนย์รวมของการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน กีฬาตำบล ตลอดจนการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่ในขณะนี้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของทางโรงเรียนนั้นเกิดชำรุดเสียหายไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน พนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมกับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 “ล้อมรั้ว เพาะกล้ายาง กลางโรงเรียน”

นายสุนทร วสันต์เสรีกุล ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)หรือ เอสเอสไอ
นำผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันสร้างรั้วโรงเรียน ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และโรงเพาะพันธุ์กล้ายางพารา ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง ภายใต้โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเพาะพันธุ์กล้ายางพาราในสถานศึกษาและชุมชน โดยผลผลิตที่ได้สามารถนำออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย โดยโครงการ เอสเอสไอ อาสานี้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ เอสเอสไอ ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการสร้างความดีเพื่อชุมชนของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชนบางสะพานอีกด้วย