Tag Archives: โรงเรียนบ้านสีดางาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสีดางาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสีดางาม ม.10 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านสีดางามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนปัจจัยในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ทีมงานพนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับทางโรงเรียนบ้านสีดางาม โดยการซ่อมแซมซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน เทปูนที่ล้างจาน ติดตาข่ายกันลูกฟุตบอล เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีโรงอาหาร ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน