30Sep/08

เอสเอสไออาสาผนึกเหล็กกล้าฯ ต่อเติมอาคารเรียนวิทยาลัยเหล็กฯ

ไม่ใช่แค่เพียงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตนักศึกษาซึ่งเป็นชาวบางสะพานให้มีโอกาสได้ทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนของตน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน” เท่านั้น

แต่เพื่อให้กับสถาบันการศึกษาแห่งนี้สามารถผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวบางสะพาน เรา…ชาวสหวิริยาได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเติมเต็มในรูปแบบต่างๆมากมาย อาทิ การให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริง การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสอน การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

เอสเอสไอ อาสาครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา” จึงเกิดขึ้น ณ สถานศึกษาแห่งนี้ โดยร่วมมือกับกลุ่มเหล็กกล้าสามัคคีซึ่งเป็นคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหวิริยา กว่า 300 คน ยกมืออาสาก่อสร้างอาคารเรียนส่วนต่อขยายสำหรับเป็นโรงฝึกปฏิบัติงานงานวิชาช่างแผนกต่างๆ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 12 ตุลาคมนี้

และนี่คือภาพสะท้อนเรี่ยวแรงแห่งการทำความดี…..ที่ไม่มีวันหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*