15Jul/16

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านไทรคู่

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ปรับปรุงสนามเปตองและสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสนาม หมู่บ้านไทรคู่ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คนในชุมชนมีสนามกีฬาในการออกกําลังกาย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด