ขอบคุณ…ทุกๆน้ำใจ ที่ร่วมเติมความแข็งแกร่งสู่ผู้ด้อยโอกาส กับโครงการ ว่าย ปั่น วิ่ง แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส กับเครือสหวิริยา

รู้จัก…ผู้ใจดี ผู้ร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาสกับเครือสหวิริยา ปี 2554

รายชื่อผู้ใจดีร่วมบริจาค…แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส

1 Mr.Christophe Lamon                      WCE                 1,500  บาท
2 คุณนรินทร์ สุขกิจภากรณ์                      SSI-BKK            500  บาท
3 คุณกมลา กัลยาคุณ                             SSI-BKK           1,000  บาท
4 คุณสุธี กรประเสริฐ                              SSI-BKK           320  บาท
5 คุณสุมณฑา อริยะคุณากร                    บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด      320 บาท
6 คุณรัชดา วงศ์ชัยสิริกุล                         บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด      500  บาท
7 คุณรุจิรารัตน์ พงษ์พัศภิญโญ                บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด      100  บาท
8 คุณวารุณี ทองลงยา                             บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด       400  บาท
9 คุณสุกันยา ตันไพบูลย์                          บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด     100  บาท
10 คุณชลเทพ ตั้งเขาทอง                        SSI-BSP            301 บาท
11 คุณชุติมา ตั้งเขาทอง                          301 บาท
12 ด.ญ.พิมพ์ลดา ตั้งเขาทอง                  301 บาท
13 ด.ญ.สิรภัสสร ตั้งเขาทอง                    100 บาท
14 คุณมา จุลสานะ                                SSI-BSP            100 บาท
15 คุณชัยยศ พรภักดีวัฒนา                     UOB Bank        200 บาท
16 คุณพรฤทัย คงวรรัตน์                        SSI-BKK           100 บาท
17 คุณจันทนา วงษ์วานิช                       SSI-BKK           300 บาท
18 ศศิธร พิริยกิจ                        บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด                            500 บาท
19 วารุณี วุฒิศักดิ์                      บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด           500  บาท
20 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม             305 บาท
21 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม             305 บาท
22 คุณพิฑูรย์ สุภาปกรณ์             100 บาท
23 คุณอุษณีย์มาศ ฉันทนาวรวัฒน์ และครอบครัว               400  บาท

24 คุณทิพวรรณ ดอกไม้หอม                    SSI-BKK           1,200 บาท
25 คุณไพโรจน์ มกข์ดารา                        บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด                500 บาท
26 คุณสิรวิช คันธิก                                 บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด                500 บาท
27 คุณณัชชรินทร ศิริวัฒนา         TCRSS 500     บาท
28 คุณศศิธร โพธิ์พุทธชัย                        SSI-BKK           605     บาท
29 คุณปุณลภัส ธนกิจสุนทร        SSI-BKK           351     บาท
30 คุณพิมพิชชา ศรีเล็ก   SSI                   400 บาท
31 คุณณัฐชา เกษม                                100 บาท
32 คุณสุนัย กังวานพณิชย์           SSI       SEN      309 บาท
33 คุณณัฎพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒ      SSI       350 บาท
34 คุณกฤษ ลิ้มประเสริฐ SSI       302 บาท
35 คุณชยพล ป่านขาว    SSI       310 บาท
36 คุณอำนาจ    กุลโลหะมงคล    SSI       350 บาท
37 ฝ่าย HR                   SSI       401 บาท
38 คุณวรรณชัย คานทองดี          SSI       320 บาท
39 คุณกนก สิงหลักษณ์  SSI       HR       301บาท
40 คุณคมเนตร ประดิษฐ์พงษ์      SSI       401 บาท
41 คุณสาคร ศรีวิชัย       BSM     310บาท
42 คุณราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์      BSM     310 บาท
43 คุณบวรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา     SSI                   310 บาท
44 คุณสมศักดิ์   พิฆเนศวร         SSI       310 บาท
45 คุณอัญชลี    พิฆเนศวร         SSI       100 บาท
46 คุณสุนทร     วสันต์เสรีกุล      SSI       1,000 บาท
47 คุณณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล SSI 2,000 บาท
48 คุณกนก อรุณรัศมีโสภา          SSI-BKK           400  บาท
49 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                                        40  บาท
50 คุณเศรษฐา ทองแก้ว              บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด           100 บาท
51 ณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ                        เครือสหวิริยา                      910 บาท
52 สุรีย์พร เสกสรรพานิช             บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด                         1,002 บาท
53 กฤต ชัยกวิน                          บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด                               100 บาท
54 ชมาภรณ์ อารีพรพิมาล           บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด                               340 บาท
55 อภิรัฐ เนติกุล                         บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด              100 บาท
56 สุภัทรา เอื้อชีวกุล                   บจก. สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั้นแนล                   500 บาท
57 วีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ             บริษัท    กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด                           1,000 บาท
58 คุณจิร โชตินุชิต         SSI-BKK           900 บาท
59 คุณญาณี บุญจำรูญ  SSI-BKK           400 บาท
60 คุณหิรัญญา บุญจำรูญ           SSI-BKK           400 บาท
61 คุณนงนุช พิพัฒน์เจริญวงค์    SSI-BKK           301 บาท
62 คุณถาวร  คณานับ     SSI       EXE      501 บาท
63 คุณปรีชา โคมทองชูสกุล         SSI       EXE      304 บาท
64 คุณณัฐธยาน์            แข่งขัน                        500 บาท
65 คุณสงกรานต์ บุญญะริกพันธุ์ชัย          SSI                  100 บาท
66 คุณเรวดี แสงเทียนทอง           SSI                  100 บาท
67 คุณอิทธิชัย สืบเพชร   SSI                  100 บาท
68 คุณประญัติ สุขแก้ว   SSI       EMD     100 บาท
69 คุณเริงชัย นนทมิตร    SSI       EMD     100 บาท
70 คุณชัยชาญ ดึงกระโทก           SSI       R&D     100 บาท
71 คุณโอชาติ สุวรรณชาตรี          SSI       EMD     100 บาท
72 คุณสมคิด ฉิมคล้าย   SSI       UFD     200 บาท
73 คุณจักรกริศน์ ทิพยรัตน์          SSI       UFD     100 บาท
74 คุณจักรินทร์ บุญยงค์  SSI       UFD     100 บาท
75 คุณเอกชัย มาศเสม    SSI       MMD     100 บาท
76 คุณจรัญ หญีตน้อย    SSI       UFD     100 บาท
77 คุณวรชัย แก้วพิชัย     SSI       UFD     100 บาท
78 คุณสมศักดิ์ สาระทวย            SSI       MMD     100 บาท
79 คุณพันธ์ศักดิ์ บุตรศรี  SSI       MMD     40 บาท
80 คุณมนัสชัย   ทิพย์วงค์            SSI       UFD     100 บาท
81 คุณภาคินัย   สนับแน่น           SSI       O & M   710 บาท
82 คุณรุ้งกาญ แพรงาม               SSI-BKK           100 บาท
83 คุณน้ำผึ้ง บัวเจริญ                 SSI-BKK           200 บาท
84 คุณวิน วิริยประไพกิจ              SSI-BKK           5,000 บาท
85 คุณภาวดี มุสิกศิริ                  SSI-BKK           1,000  บาท
86 คุณชัยภัทร เขมาภิรักษ์           SSI-BKK           1,000 บาท
87 คุณสุชาติ พลายศิริ                TCS      400 บาท
89 คุณเนตรชนก นิยมรัฐ             SSI-BKK           200 บาท
90 คุณนาวา จันทนสุรคน            SSI-BKK           2,500 บาท
91 คุณกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์        SSI-BKK           2,999 บาท
91 คุณสัญชัย หาเรือนแก้ว           SSI W/H            301 บาท
92 คุณสมบัติ แก้วบุดดา             SSI PCO           309 บาท
93 คุณอภิปัทม์ รุ่งโรจน์               SSI PCO           100 บาท
94 คุณราชันย์ ปิ่นทอง                 SSI RSH           320 บาท
95 คุณปํญญา ผดุงสันต์             SSI PAS            200 บาท
96 คุณพินิจ น้อยไร่ภูมิ                SSI PAD           200 บาท
97 คุณทินกร ผดุงวงศ์                 SSI EXE            1,000 บาท
98 คุณเฉลิมพงษ์ พังจุนันท์         SSI PAD           100 บาท
99 คุณอุไรวรรณ/ภักดี ศยามล      SSI SCD           310 บาท
100 คุณมงคล สุขไพบูลย์            SSI EDO           400 บาท
101 คุณตุลยเทพ พิทักษานุรัตน์   บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์        200 บาท
102 คุณวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ      บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด    500 บาท
103 คุณจอม จันทรวิทุร   บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด    500 บาท
104 คุณจิรวรรณ ภู่ทอง   บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์        100  บาท
105 คุณสมบูรณ์ สิริสุวรรณ         บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด       1,220  บาท
106 คุณสมมิตร ตระกูลสุข          บริษัท สยามบางปะกง จำกัด        999  บาท
107 คุณชลวดี หวานสูงเนิน         บริษัท สยามบางปะกง จำกัด        100  บาท
108 คุณบุศราวรรณ พิมพิสาร      บริษัท สยามบางปะกง จำกัด        100  บาท
109 คุณอัญชลี ทิพย์อุทัย            บริษัท สยามบางปะกง จำกัด        100  บาท
110 คุณวรารัตน์ วาฤทธิ์  บริษัท สยามบางปะกง จำกัด        100  บาท
111 คุณนิตยา งามเจริญสุขพร     บริษัท สยามบางปะกง จำกัด        100  บาท
112 คุณชรินธร ชัยกวิน   บริษัท สหวิริยาอินเตอร์สตีลโฮลดิ้ง จำกัด   200  บาท
113 คุณปิยะนันท์ สพานแก้ว       ลิ้มเจริญบางสะพาน       1,000  บาท
114 คุณพัฒนศักดิ์ ลิมป์วรรณ     ลิ้มเจริญลำเลียง 1,000  บาท
115 คุณเฉลิม บุญเทียบ  SSI       1,010  บาท
116 คุณยงยุทธ มลิทอง SSI       1,010  บาท
117 คุณจิรวัฒน์ ทองแดง            100  บาท
118 คุณสราวุฒิ ส่งกลิ่น  บ.เหล็กแผ่นเคลือบไทย    500  บาท
119 คุณกมลลักษณ์ ยอดสุวรรณ์              100  บาท
120 คุณทิพานันท์ สุขุมาลชาติ                 บ.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเม๊นท์ จำกัด    320  บาท
121 คุณนพพร เสกะรุนิ               บ.ไลน์ทรานสปอรต์ จำกัด             320  บาท
122 คุณปัญญา ไพบูลย์อัตถกิจ                SSI       600  บาท
123 คุณวีระพจน์ ไกรเกียรติสกุล               WCE-PMD        320  บาท
124 คุณธรยุธ นิลพานิช              PPC      200 บาท
125 คุณนางธันยนันท์ ภัทรพงศ์               บ.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเม๊นท์ จำกัด    100  บาท
126 คุณสายทอง            PPD      100 บาท
127 คุณรังสรร   SSI       100 บาท
128 คุณเจตพลินท์ สันตะวานนท์ SSI       1,000  บาท
129 คุณนิธิพงศ์ เตชะวณิช          SSI       1,000  บาท
130 คุณอุไรวรรณ/คุณภักดี ศยามล          SSI SCD           310  บาท
131 คุณมงคล สุขไพบูลย์                        SSI EDO           310 บาท
132 คุณปิยนันท์ สพานแก้ว         SSI       310  บาท
133 คุณนิพนธ์ วงศ์คำหาร          SSI RSH           310  บาท
134 คุณเกรียงศักดิ์ เหมทานนท์    SSI EMD           310  บาท
135 คุณอาริยา ฉิมคล้าย             SSI PAD           310  บาท
136 คุณชุติมา อะโสต                 SSI SEN            310  บาท
137 คุณชิดชนก สุขวิรัตน์                        SSI SEN            310  บาท
138 คุณวรรณพร พูลสกุล                       SSI SEN            310  บาท
139 คุณณัฐตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์           SSI EDO           310  บาท
140 คุณเอก ศิริมังคลา                SSI PUR           310  บาท
141 คุณอรรถยา ป่านขาว            SSI EDO           310  บาท
142 คุณอับดุลเตาเฮด ไชยเภท     SSI PUR           310  บาท

รวม 63,589 บาท

SVG Charity ..ร่วมเติมความแข็งแกร่งสู่ผู้ด้อยโอกาสด้วยการ “ให้” กับโครงการ ” ว่าย ปั่นวิ่ง…แบ่งปันผู้ด้วยโอกาส” กับเครือสหวิริยา

ฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงแชมป์นานาชาติ 2554 คุณก็มีส่วนร่วมได้…

Posted in Uncategorized by adminpr. No Comments

รู้จัก…คนใจดี

1. คุณวิน วิริยประไพกิจ  SSI-BKK         5,100 บาท

2. คุณวรรณี  สิริกาญจน    SSI – BKK         1,000 บาท

3. คุณชาย รุ่งทิวาเรืองรอง SSI – BKK       300  บาท

4. คุณณรงฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล SSI – BKK         500 บาท

5. คุณสมเกียรติ พานิชกุล SSI-BSP           500 บาท

6. คุณชลเทพ ตั้งเขาทอง  SSI-BSP           300 บาท

7. คุณขจิต หนูพระอินทร์  SSI-BSP          300 บาท

8. คุณณัฐกร เขมะวิชานุรัตน์  SSI-BSP      300 บาท

9. คุณวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย SSI – BKK    400 บาท

10. คุณกิตติคม พูลสมบัติ       SSI – BKK    300 บาท

11. คุณสิเนห์นิษฐ์ ฆฤตเกียรติ       SSI – BKK    600 บาท

12. คุณพรชื่น ทัดแก้ว และครอบครัว   SSI – BSP  400 บาท

13. คุณพัฒน์มณีย์ ตั้งมานะกิจ และครอบครัว  SSI – BSP  320 บาท

14. คุณปณิตตรา พลมั่น  SSI – BSP 400 บาท

15. คุณประภาส วงศ์พานิช   Danieli Far East Co.,Ltd  (ระยอง)  400 บาท

16. คุณธมนต์วรรณ ปานทน  SSI – BSP 300 บาท

17. คุณปัทมวรรณ บุญทั่ง  SSI – BKK  200 บาท

18. คุณอำนวยพร บุญพัฒนาภรณ์  BKK  300 บาท

19. คุณศศิธร พิริยกิจ SVG  BKK   300 บาท

20. คุณธรรมรัตน์ กลีบแก้ว SSI-BKK  300 บาท

21. คุณณรงค์ ปานขาว  SSI-BSP 300 บาท

22. คุณขนิษฐา จีระดิษฐ์  SSI-BSP 300  บาท

23. คุณจีรศักดิ์  จีระดิษฐ์  สมุทรปราการ  100 บาท

24. คุณจีราภรณ์  จีระดิษฐ์  ปทุมธานี   100 บาท

25. คุณศุภกร  จีระดิษฐ์  อุทัยธานี  300 บาท

26. คุณจิร โชตินุชิต SSI-BKK  505 บาท

27. คุณสุมณฑา  อริยะคุณากร  บริษัท  กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด  320 บาท

28. คุณเจตพลินท์  สันตะวานนท์   บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด 500 บาท

29. คุณวรุณี  ทองลงยา  บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 400 บาท

30. คุณวารุณี  วุฒิศักดิ์   บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 500  บาท

31. คุณสุรีย์พร  เสกสรรพานิช    บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด  1,000 บาท

32.คุณไพโรจน์  มกร์ดารา   บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด 500 บาท

33. คุณสิรวิชญ์ คันธิก       บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด  500 บาท

34. คุณสมบูรณ์ ศิริสุวรรณ บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด 500 บาท

35. คุณนรินทร์ สุขกิจภากรณ์ SSI – BKK 500 บาท

36. คุณปกรณ์ ปุริมอติกานต์  SSI-BSP 300  บาท

37. คุณสุชาติ พลายศิริ    TCS -BKK 400 บาท

38. คุณHIDEAKI OYAMA      TCRSS-BKK  400 บาท

39. คุณTADASHI YAEGASHI   TCRSS-BKK  500 บาท

40. คุณTAMONOBU TSUJIMOTO TCRSS-BKK  500 บาท

41. คุณวรรธนี สมศักดิ์ธนากุล TCRSS-BKK 400 บาท

42. คุณสุกัญญา พัฒนะสุตม์ TCRSS-BKK 400 บาท

43. คุณทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ TCRSS-BKK 400 บาท

44. คุณกนก อรุณรัศมีโสภา TCRSS-BKK 400 บาท

45. คุณกุลธิดา วรเมจกานนท์ TCRSS-BKK 50 บาท

46. คุณจารุวรรณ์ จิตต์สุนทร TCRSS-BKK 20 บาท

47. คุณสมพันธ์ วิจิตร TCRSS-BKK 50 บาท

48. คุณสีชมพู ทีฆกุล TCRSS-BKK 50 บาท

49. คุณกัลยาณี ดุลสุจริต TCRSS-BKK 100 บาท

50. คุณชัยวัตน์ ลือรัตนชัยกิจ TCRSS-BKK 300 บาท

51. คุณนวรัตน์ นะอ่อน TCRSS-BKK 100 บาท

52. คุณบัญชา หรรษา TCRSS-BKK 300 บาท

53. คุณพรทิพย์ เจนหัตถการกิจ TCRSS-BKK 100 บาท

54. คุณราตรี สุทธิสาราธิคุณ TCRSS-BKK 100 บาท

55.คุณวิรัตน์ พะลังเดช TCRSS-BKK 200 บาท

56. คุณนันทนา ใกล้ชิต ประจวบคีรีขันธ์ 100 บาท

57. คุณบุญชุบ ใกล้ชิต ประจวบคีรีขันธ์ 300 บาท

58. คุณเดชา ใกล้ชิต ประจวบคีรีขันธ์ 100 บาท

59. คุณจงจิตต์ นวลวงศ์ ประจวบคีรีขันธ์ 100 บาท

60. คุณส่งสิน สุวรรณหงส์  SSI-BSP 100 บาท

61. คุณพิเศษ นิคมเขต SSI-BSP 100 บาท

62. คุณนวฉัตร เรืองนภาพร SSI-BSP 100 บาท

63. คุณกฤษณา ชูแก้ว SSI-BSP 100 บาท

64. คุณวิภา แผนสง่า SSI-BSP 100 บาท

65. คุณพนัชกร สุพรรณเทพ SSI-BSP 100 บาท

66. คุณศิโรทร ศิวรังสรรค์ SSI-BSP 100 บาท

67 คุณสุวัฒน์ ศุขะทัต SSI-BKK  100   บาท

68 คุณจริยา เหล่างาม SSI-BKK  100   บาท

69 คุณญาณี บุญจำรูญ  SSI-BKK  100   บาท

70 คุณสุมิตรา นุ่มมีศรี  SSI-BKK  100   บาท

71 คุณโสภณ สุรเชษฏไพศาล  SSI-BKK  100   บาท

72 คุณพิฑูรย์ สุภาปกรณ์  SSI-BKK  100   บาท

73 คุณชญาน์วัต บัวเผื่อน  SSI-BKK  300   บาท

74 คุณศุลีพร เชิดวงศ์รุ่งโรจน์  SSI-BKK  100   บาท

75 คุณอนุวัต คุณานุภาพ SSI-BKK  100   บาท

76 คุณภวิศร์ ภู่เพชร  SSI-BKK  200   บาท

77 คุณทวีวัฒน์ อาทรวรกุล  SSI-BKK  100   บาท

78 คุณพริมศิวรรณ โคเมฆารัตน์ SSI-BKK  300   บาท

79 คุณบุลากร สิทธิวุฒิวรพันธุ์  SSI-BKK  100   บาท

80 คุณณัฏฐ์กชพร สุพัชญาศิริกุล SSI-BKK  300   บาท

81 คุณพิสิษฐ์ อาภารุ่งโรจน์  SSI-BKK  100   บาท

82 คุณณัฐพรรษ อาทรวรกุล  SSI-BKK  400   บาท

83 คุณธัญญพัทธ์ ฉลองธนเศรษฐ์ SSI-BKK  300   บาท

84 คุณเนติลักษณ์ ลิมปวัฒนะ  SSI-BKK  100   บาท

85 คุณทศพร ศิริกุลบดี  SSI-BKK  100   บาท

86 คุณกิตติกา กวีวาทิต  SSI-BKK  100   บาท

87 คุณทรงพล ลิมปิชัชวาลย์  SSI-BKK  300   บาท

88 คุณจีรภา สาเกผล  SSI-BKK  100   บาท

89 คุณสมบัติ ศรีโมรา  SSI-BKK  100   บาท

90 คุณจารุวรรณ แซ่เจียม SSI-BKK  100   บาท

91 คุณพรฤทัย คงวรรัตน์  SSI-BKK  100   บาท

92 คุณวนิดา ชูชื่นกลิ่น  SSI-BKK  100   บาท

93 คุณณัฐกมล ทองเทียบ  SSI-BKK  100   บาท

94 คุณปาริชาติ , คุณชนิกานต์ ,คุณกันฤทัย SSI-BKK  100   บาท

95 คุณเคลือวัลย์ ช้างเผือก  SSI-BKK  100   บาท

96 คุณสุนัดดา แซ่เซียะ  SSI-BKK  200   บาท

97 คุณสุธี กรประเสริฐ  SSI-BKK  100   บาท

98 คุณพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา  SSI-BKK  320   บาท

99 คุณถิรภัทร กิติทวีเสถียร  SSI-BKK  301   บาท

100 คุณจันทิรา ม้าประเสริฐ  SSI-BKK  100   บาท

101 คุณเชตวัน โฉมงาม  SSI-BKK  100   บาท

102 คุณภคมน มโนธรรม  SSI-BKK  100   บาท

103 คุณภาวัช ปองเสงี่ยม  SSI-BKK  100   บาท

104 คุณคัมภีร์ พวงไพโรจน์  SSI-BKK  100   บาท

105 คุณประภาษ เสมอศรี  SSI-BKK  100   บาท

106 คุณสุวารี จันทร์แจ่มรัศมี SSI-BKK  100   บาท

107 คุณดิสยากุล แซ่อึ้ง  SSI-BKK  400   บาท

108 คุณศิวทัศน์ เจริญผล  SSI-BKK  100   บาท

109 คุณชัยภัทร เขมาภิรักษ์ SSI-BKK  1,000   บาท

110 คุณจามจุรี ศรีเสริมศรี  SSI-BKK  100   บาท

111 คุณวุฒิ อัศวเสริมเจริญ  SSI-BKK  300   บาท

112 คุณเนตรชนก นิยมรัฐ  SSI-BKK  100   บาท

113 คุณสุดารัตน์ โฮ่สกุล  SSI-BKK  100   บาท

114 คุณสาวิตรี โภคทรัพย์  SSI-BKK  200   บาท

115 คุณขนิษฐา แสงนิมิตรชัยกุล SSI-BKK  100   บาท

116 คุณสิทธิรัฐ โรจนวงศ์สกุล  SSI-BKK  60   บาท

117 คุณสมศรี อมรชัยเจริญสุข  SSI-BKK  100   บาท

118  คุณอรลภัส บุญราช  SSI-BKK  100   บาท

119 คุณปุณลภัส ธนกิจสุนทร  SSI-BKK  315   บาท

120 คุณลักขณา วุฒิวงศ์กาจน์ LINE-BKK 100   บาท

121 คุณสรารักษ์ ชลมานวงศ์ LINE-BKK 100   บาท

122 คุณฐิติพรรณ ณะคร LINE-BKK 100   บาท

123 คุณศิวโรจน์ ภูวิภิรมย์ LINE-BKK 100   บาท

124 คุณวรรณฤดี ดอกพุฒ LINE-BKK 100   บาท

125 คุณสิทธิพร ศุภชีพสกุล LINE-BKK 100   บาท

126 คุณจุรีพร ชื่นกมล LINE-BKK 100   บาท

127 คุณวิศาล เลี้ยงวชิรานนท์ LINE-BKK 100   บาท

128 คุณณัชนฤชญา เชาว์ชญาน์ LINE-BKK 100   บาท

129 คุณจิรา ศรีวาริน LINE-BKK 100   บาท

130 คุณชานันท์ ดวงจินดา LINE-BKK 100   บาท

131 คุณฐิติรัตน์ LINE-BKK 100   บาท

132 คุณศิริ เลิศจิตรโสภณ LINE-BKK 100   บาท

133 คุณมานิตย์ แก้ววิเชียร LINE-BKK 100   บาท

134 คุณโสรัฐจิกา กาญจนนท์ LINE-BKK 100   บาท

135 คุณนันทพร สุวิสุษฐ์ PPD-BKK  300   บาท

136 คุณสมหมาย ขวัญเมือง PPD-BKK  300   บาท

137 คุณกนกปล สุขุมาลานนท์ PPD-BKK  300   บาท

138 คุณประภา วรรุตม์ PPD-BKK  900   บาท

139 คุณสัญชัย กราหสุนทร PPD-BKK  100   บาท

140 คุณสมชาย กิตติเลิศไพศาล SSI-BKK  301   บาท

141 คุณนารีรัตน์ เมืองช้าง SSI-BKK  100   บาท

142 คุณรุ่งฤดี เพชรโพธิ์ทอง  SSI-BKK  100   บาท

143 คุณธันยพงค์ ปานเจริญ  SSI-BKK  100   บาท

144 คุณไชยยงค์ เฉยบำรุง  SSI-BKK  100   บาท

145 คุณเกียรติชัย วสุยิ่ง  SSI-BKK  300   บาท

146 คุณปณิธิมา โชคประสิทธิ์  SSI-BKK  100   บาท

147 คุณญาณิศา แสนสุวรรณ  SSI-BKK  100   บาท

148. คุณวิศิษฏ์ สมกำลัง SSI-BSP 300 บาท

149. คุณพิพัฒน์ โชติพาณิช SSI-BSP 300 บาท

150. คุณบวรรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา SSI-BSP 300 บาท

151. คุณวริยา อนุสิทธิ์ ประจวบคีรีขันธ์ 100 บาท

152. คุณเจริญ นวลวงศ์ ประจวบคีรีขันธ์  100 บาท

153. คุณกิตติคุณ บุญศุขะ SSI-BSP 100 บาท

154.คุณรวิสรา เดชนาค SSI-BKK 301 บาท

155.คุณสิรินาฏ ฉันทนาวรวัฒน์ SSI-BKK 200  บาท

156.คุณจันทนา วงษ์วานิช SSI-BKK  500   บาท

157. คุณคัมภีระ กุลไพบูลย์   SSI-BKK  200   บาท

158. คุณรัตนา ดวงมณี  SSI-BKK  200 บาท

159. คุณนันทพร เจริญกุล   200 บาท

160. คุณนิธิพงศ์ เตชะวณิช  SSI-BKK  1,000 บาท

161. คุณรุ้งกาญ แพรงาม SSI-BKK  100 บาท

162. คุณน้ำผึ้ง บัวเจริญ SSI-BKK  100 บาท

163. คุณสราวุธ พุทธรักษา SSI-BKK  100 บาท

164. คุณถาวร คณานับ  SSI-BKK 1,000 บาท

165. คุณกฤษฏา สมกำลัง  ชุมพร  100 บาท

166. คุณบุญทวี บุญญรักษ์  SSI-BSP  100 บาท

167. คุณศุภเชษฐ์ ปานดี  SSI-BSP 100 บาท

168. คุณวินัย ชาวนาฝ้าย  WCE-BSP 100 บาท

169. คุณไกรศร ศรีสลับ  SSI-BSP 100 บาท

170. คุณเขมมิกา ชูรัตน์  SSI-BSP 100 บาท

171. คุณเสาวลักษณ์ กงภูเวช ประจวบคีรีขันธ์ 300 บาท

172. คุณวิชิต กงภูเวช  SSI-BSP  300 บาท

173. คุณมณฑา ชุมบุญ  SSI-BSP 100 บาท

174. คุณเอกพงษ์ ทองมี  SSI-BSP 100 บาท

175. คุณอัญชลี  พิฆเนศวร  SSI-BSP 100 บาท

176. คุณสุภาพร อยู่สุข  SSI-BSP 100 บาท

177. คุณสุรเดช มุขยางกูร  บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา 1000 บาท

178. คุณอนุวัต ชัยกิตติวนิช  บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา  400 บาท

179. คุณภาวดี มุสิกศิริ   บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา 1000 บาท

180. คุณวชิระวิชญ์ เบญจพรพงศ์   บจก.ประจวบพัฒนาฯ 100 บาท

181. คุณกฤต ชัยกวิน   บจก.ประจวบพัฒนาฯ 100 บาท

182. คุณภรภัทร นันทรัตน์  SSI-BKK  100   บาท

183. คุณผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ SSI-BKK 100  บาท

184. คุณลัดดา ปราณอุดมรัตน์ SSI-BKK 100  บาท

185. ด.ช.ปรานต์ ปราณอุดมรัตน์ SSI-BKK 100  บาท

186. ด.ช.ดรณ์ ปราณอุดมรัตน์ SSI-BKK 100  บาท

187. คุณดนัย ประวัติเรืองศรี WCE  100   บาท

188. คุณรจนา จิตปฐมชาญ  SSI-BSP  100   บาท

189. คุณมุกดา คำปาน  SSI-BSP  500   บาท

190. คุณนาวา จันทรสุรคน  SSI-BKK  1,000   บาท

191. คุณเยาวลักษณ์ จันทรสุรคน SSI-BKK  500   บาท

192. คุณเขมชาติ จันทรสุรคน SSI-BKK  500   บาท

193. คุณเพ็ญบุญญา จันทรสุรคน SSI-BKK  500   บาท

194. คุณธรรมสรณ์ แจ้งจร  นนทบุรี  100   บาท

195. คุณรัชฏ จิรชิกำจร  SSI-BSP  100   บาท

196. คุณวรรณพร พูลสกุล  SSI-BSP  100   บาท

197. คุณทรงกลด สมตา  SSI-BSP  100   บาท

198. คุณชิดชนก สุขวิรัตน์  SSI-BSP  100   บาท

199. คุณชุติมา อะโสต  SSI-BSP  100   บาท

200. คุณรัชนีกรณ์ เขมาภิรัตน์ SSI-BSP  100   บาท

201. คุณสุนัยน์ กังวานพนิชย์ SSI-BSP  100   บาท

202. คุณรักษ์พล กังน้อย  SSI-BSP  100   บาท

203. คุณมลิวัลย์ ขันทะโชติ  SSI-BSP  100   บาท

204. คุณศิรินทิพย์ จันถึง  SSI-BSP  100   บาท

205. คุณวลัยรัตน์ ปูผ้า  SSI-BSP  100   บาท

206. คุณเอกลักษณ์ สังข์ทอง  SSI-BSP  100   บาท

207. คุณวิโรจน์ สุขสมัย  SSI-BSP  100   บาท

208. คุณนันทพงศ์ เชื้อชาย  SSI-BSP  100   บาท

209. คุณสริยา ประเสริฐฤทธี  SSI-BSP  100   บาท

210. คุณสาธนี อินทสุภา  SSI-BSP  100   บาท

211. คุณอุมาพร รัตนพันธ์  SSI-BSP  100   บาท

212. คุณมยุรธา ยอดแก้ว  SSI-BSP  100   บาท

213. คุณศรันยา อรุณธนาวุฒิ SSI-BSP  100   บาท

214. คุณเบญจมาศ เหมือนศรีพลี  BKK 100   บาท

215. คุณอรรถพล ช่วยทิพย์  SSI-BSP  100   บาท

216. คุณเฉลิม บุญเทียม  TCRSS-BSP 300   บาท

217. คุณภูเนศ สหทิพยกุล  TCRSS-BSP 300   บาท

218. คุณอลิสา สหทิพยกุล  TCRSS-BSP 300   บาท

219. คุณมิตยา เสาวคนธ์  TCRSS-BSP 300   บาท

220. คุณสุนีรัตน์ มณีสว่างวงค์ TCRSS-BSP 300   บาท

221. คุณอดุลย์ มาโนช  TCRSS-BSP 300   บาท

222. คุณนรินทร์ เต็มรัตน์  TCRSS-BSP 300   บาท

223. คุณนพดล เกื้อเกียรติวงค์ TCRSS-BSP 100   บาท

224. คุณจิตรานันท์ ทองแหยม TCRSS-BSP 100   บาท

225. คุณศราวุฒิ ทองเสม  TCRSS-BSP 100   บาท

226. คุณณัฐวุฒิ จรรยวัฒน์  TCRSS-BSP 100   บาท

227. คุณฐนภัทร พงศ์พิพัฒนา TCRSS-BSP 100   บาท

228. คุณโกศล พรหมชุติมา  TCRSS-BSP 100   บาท

229. คุณจงจิตร ศรีเล็ก  TCRSS-BSP 100   บาท

230. คุณศสินพิชญ์ ทองมา  TCRSS-BSP 100   บาท

231. คุณบรรเจิด ภูดีหิน  TCRSS-BSP 100   บาท

232. คุณพัฒน์ พะโยม  TCRSS-BSP 100   บาท

233. คุณสมพร ใจดี   TCRSS-BSP 100   บาท

234. คุณอนัญญา สหทิพยกุล  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  100   บาท

235. คุณมนัส สุวรรณหงส์  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  100   บาท

236. คุณพรรณทิพย์ สุวรรณหงส์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  100   บาท

237. คุณผกาศร พะโยม  SSI-BSP  100   บาท

238. คุณประโพธ จูประชากรณ์ บจก.ประจวบพัฒนาฯ  400   บาท

239. คุณขจรศักดิ์ เลาหปิยะกุล บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา  500   บาท

240. คุณอุมาพร บุญนาค  บจก.ประจวบพัฒนาฯ  100   บาท

241. คุณรัชดา วงค์ชัยสิริกุล  บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา  500   บาท

242. คุณปราโมทย์ ชัยศรีสุขอัมพร บจก.บี.เอ.เมทัล  400   บาท

243. คุณวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา  1,000   บาท

244. คุณชมาภรณ์ อารีพรพิมล บจก.กลุ่มเหล็กสหวิริยา  410   บาท

245. คุณสุกันยา ตันไพบูลย์  บจก.บี.เอ.เมทัล  320   บาท

246. คุณชรินธร วันเทียร  บจก.สหวิริยาอินเตอร์สตีลโฮลดิ้ง  100   บาท

247. คุณกัลย์นพ นรินทร์สรศักดิ์ บจก.ประจวบพัฒนาฯ  350   บาท

248. คุณธัญญนรี กุลศิริเสฎฐ์ บจก.ประจวบพัฒนาฯ  320   บาท

249. คุณศักดา พุทธิพงศ์ชัย  บจก.สหวิริยาพาณิชย์  320   บาท

250. คุณพรเพ็ญ พึงรุ่งโรจน์วัฒนา บจก.สหวิริยาพาณิชย์  320   บาท

251. คุณวรางค์ณา ปักโคทานัง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300   บาท

252. คุณอนุชา ยิ้มแย้ม  บจก.โรงถลุงเหล็ก  100   บาท

253. คุณประภาพร พุทธผ่าย TCRSS-BSP  300   บาท

254. คุณเจษฎา เจียมพานทอง TCRSS-BSP  300   บาท

255. คุณชนยุธ นิลพานิช  PPD-BSP  100   บาท

256. คุณมัตติกา มณีแก้ว  สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย  200   บาท

257. สอ.ถาวร วงศ์ขันธ์  สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย  300   บาท

258. คุณธิดารัตน์ ทองพิมพ์  100   บาท

259. คุณสันติ เทียนวัง  สโมสรคริสตัล จ.นนทบุรี  500   บาท

260. คุณวัชรา เครือแดง  WCE-BSP  300   บาท

261. รอ.มนูญ ผลศรัทธา  บ.อุตสหกรรมการบิน จำกัด  600   บาท

262. คุณปราณี ส่งเสริม  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100   บาท

263. คุณประมรท์ รกรากทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 100   บาท

264. คุณศุภมร – คุณมาลี นันตา  300   บาท

265. คุณเอกราช เพ็ชรร่ม  PPC-BSP  100   บาท

266. คุณอานันท์ พลอยเนียม  บ.ฉัตรทอง กรุงเทพฯ  100   บาท

267. คุณวิจิตรตรา ราชคม  100   บาท

268. คุณอุษณา ปานขาว  SSI-BSP  100   บาท

269. คุณสาคร ศรีวิชัย  บจก.บี.เอ.เมทัล  500   บาท

270. คุณเอกภูมิ   PPC-BSP  300   บาท

271. คุณสมศักดิ์ ไชยจิตต์  บจก.บี.เอ.เมทัล  300   บาท

272. คุณพรกมล แสนสุข     300   บาท

273. คุณบุญระดม  นายก อ.บ.ต.  400   บาท

274. คุณสุกัญญา   WCE  500   บาท

275. คุณณัฎฐ์ หน่อพม  TCRSS-BSP  100   บาท

276. คุณสระชัย ชื่นอารมณ์  PPC-BSP  200   บาท

277. คุณพิทูล กองเลข  PPC-BSP  400   บาท

278. คุณปิยะนันท์ สพานแก้ว หจก.ลิ้มเจริญบางสะพาน  1,000   บาท

279. คุณวันวิสาข์ หุ้นจิ้น  SIS  200   บาท

280. คุณมานพ เหลืองไพโรจน์ PPC-BSP    200   บาท

281. คุณวราภรณ์ ศิริเอี่ยมพิกุล TCRSS-BKK  500   บาท

282. คุณอัฉราวดี นิตยวรรธนะ TCRSS-BKK  200   บาท

283. คุณรอมคอม มะมัย  TCRSS-BKK  320   บาท

284. คุณดรุณี เกษมสุข  100   บาท

285. คุณณัฐพล เพียรมาถ บริษัท สเป็คซีล จำกัด 200 บาท

286. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  20   บาท

287. คุณนที  สงนุ้ย  SSI-BSP 200 บาท

288. คุณเอกพงษ์  ทองดี  SSI-BSP 200 บาท

289. คุณวิสาร  เตี้ยวบำรุง  SSI-BSP 200 บาท

290. คุณศักดรินทร์  หวิงปัด  SSI-BSP 200 บาท

291. คุณอภิชาติ  คำนึงเชิดชูชัย SSI-BSP 200 บาท

292. คุณสิริลักษณ์  คะตะวงศ์ SSI-BSP 200 บาท

293. คุณอรทัย  พรหมขุนทอง SSI-BSP 200 บาท

294. คุณพิภาพร  พิมสอ  SSI-BSP 200 บาท

295. คุณวศินี ทรัพย์ประดิษฐ์ WCE-BSP 200 บาท

296. คุณจุฑารัตน์  พรรณจ้อย WCE-BSP 200 บาท

297. คุณสถาพร แจ่มจันทร์   WCE-BSP 200 บาท

298. คุณสิทธิชัย อมรสถิตย์  TCRSS-BSP 200 บาท

299. คุณจรัญ  กลิ่นหนู  TCRSS-BSP 200 บาท

300. คุณเทอดไทย นิลมาท   TCRSS-BSP 200 บาท

301. คุณอรรถชัย   จันทร์เสนา TCRSS-BSP 200 บาท

302. คุณทรรศนะ ล้วนแก้ว  TCRSS-BSP 200 บาท

303. คุณอนุชัย   ตุ้มเหล็ก  TCRSS-BSP 200 บาท

304. คุณ อุดม ภิรมย์รอด  TCS-BSP 200 บาท

305. คุณ มีนา  ชนนาถา   TCS-BSP 200 บาท

306. คุณ ชิตชัย เทียนส่งรัศมี TCS-BSP 200 บาท

307. คุณ พิเชษฐ์ ช่วยไทย  TCS-BSP 200 บาท

308. คุณ ฐาปนพงษ์ ดิษฐบรรจง TCS-BSP 200 บาท

309. คุณ สราวุฒิ ส่งกลิ่น  TCS-BSP 200 บาท

310. คุณ ศิรินภา เตี้ยวบำรุง  TCS-BSP 200 บาท

311. คุณ จันทร์เพ็ญ นาคน้อย TCS-BSP 200 บาท

312. คุณ วิสา อ่อนชัยศรี   TCS-BSP 200 บาท

313. คุณวิภาพร  โครงเซ็น  BSM-BSP 200 บาท

314. คุณปรีชา  เผือกผ่อง  BSM-BSP 200 บาท

315. คุณวรชัย  จันทร์เจริญ  BSM-BSP 200 บาท

316. คุณชุติกาญจน์  เจียมฉิน BSM-BSP 200 บาท

317. คุณบุญเสริม  แก้วโกสุม BSM-BSP 200 บาท

318. คุณปรียาภรณ์  รวยรื่น  BSM-BSP 200 บาท

319. คุณวันนา  สมศรี  BSM-BSP 200 บาท

320. คุณจรุง  ชูศรี  BSM-BSP 200 บาท

321. คุณพรชัย  ทนทาน  BSM-BSP 200 บาท

322. คุณสมคิด  ทองแท้  BSM-BSP 200 บาท

323. คุณภูมิพัฒน์  รามจุล  BSM-BSP 200 บาท

324. คุณสุทธา  เพชรนิล  BSM-BSP 200 บาท

325. คุณ สมศักดิ์ เต้าสุวรรณ์  PPC + LINE 200 บาท

326. คุณ สาทิศ เจียมฉิน  PPC + LINE 200 บาท

327. คุณ สมพร สิงห์สุวรรณ  PPC + LINE 200 บาท

328. คุณ องอาจ ศรีซังส้ม  PPC + LINE 200 บาท

329. คุณ นิรันดร์  แสงชาติ   PPC + LINE 200 บาท

330. คุณ ณรงค์ชัย กล่ำทอง  PPC + LINE 200 บาท

331. คุณ พีระ ร่วมพุ่ม   PPC + LINE 200 บาท

332. คุณ อธิพงศ์ เจือนาค  PPC + LINE 200 บาท

333. คุณ ภาคภูมิ เจียมฉิน  PPC + LINE 200 บาท

334. คุณ สมชาย  สืบพันธ์  PPC + LINE 200 บาท

335. คุณ บุญมี  บุญฤทธิ์  PPC + LINE 200 บาท

336. คุณ เดชา โมนฤมิตร    PPC + LINE 200 บาท

337. คุณ  อิทธิพล แสงชาติ         PPC + LINE 200 บาท

338. คุณชัชพงษ์ ทับซ้อม  PPC + LINE 200 บาท

339. คุณ ศิวกร มีมาก  PSMO 200 บาท

340. คุณ เดชาธร โพธิ์งาม  PSMO 200 บาท

341. คุณ ลูกสีดา     PSMO 200 บาท

342. คุณ นิรุต โตแก้ว   PSMO 200 บาท

343. คุณ จำเนียร แดงโชติ  PSMO 200 บาท

344. คุณ ธีรพงษ์ ไทพิทักษ์  PSMO 200 บาท

345. คุณ สุวัฒน์ ร่วมดี  PSMO 200 บาท

346. คุณ อำนวย เจริญลักษณ์ PSMO 200 บาท

347. คุณ ธวัช ใหญ่หลวง  PSMO 200 บาท

348. คุณ ศุภชัย แซ่เล้า  PSMO 200 บาท

349. คุณ พิทักษ์ เรือนจันทร์  PSMO 200 บาท

350. คุณ สุบินทร์ ดิสถาน  PSMO 200 บาท

351. คุณ สมนึก    แก้วแกมคง  LINE-BSP 200 บาท

352. คุณ ธียุทธ์   ตั้งวงศ์   LINE-BSP 200 บาท

353. คุณ สมบูรณ์ วงศ์สวรรค์ LINE-BSP 200 บาท

354. คุณ ทวีศักดิ์  ทองจีน  LINE-BSP 200 บาท

355. คุณ พิษณุ   บุญซัน  LINE-BSP 200 บาท

356. คุณ สัมพันธ์ บุญศรี  LINE-BSP 200 บาท

357. คุณ ธนารัชน์ บุญธรรม  LINE-BSP 200 บาท

358. คุณ บุญยืน สวัสดิ์พิบูลย์  LINE-BSP 200 บาท

359. คุณกาญจนา สุดดี   LINE-BSP 200 บาท

360. คุณสายธาร ธรรมเนียม  LINE-BSP 200 บาท

361. ร.ท. วิเชียร ปิ่นสุข  PPC-BSP 200 บาท

362. คุณเกรียงศักดิ์ งามพริ้ง  PPC-BSP 200 บาท

363. คุณสุมิตร เผือกผ่อง  PPC-BSP 200 บาท

364. คุณภานุวัฒน์ หาลาภ  PPC-BSP 200 บาท

365. คุณ สุกัญญา เดชทุ่งคา  WCE-BSP 200 บาท

366. คุณ ภคพร วัดล้อม   WCE-BSP 200 บาท

367. คุณ วณิชย์ จักขุจันทร  WCE-BSP 200 บาท

368. คุณ อำพล สมทอง  WCE-BSP 200 บาท

369. คุณทวีป แสงจักร   SSI-BSP 200 บาท

370. คุณบรรเจิด ครุฑเสม  SSI-BSP 200 บาท

371. คุณดำรงค์ ทิพย์โภชนา  SSI-BSP 200 บาท

372. คุณสายชล เพชรดี    SSI-BSP 200 บาท

373. คุณธีรยุทธ ทองเสภี  SSI-BSP 200 บาท

374. คุณพงษ์สวัสดิ์   สวัสดิภาพ  SSI-BSP 200 บาท

375. คุณจรัญ หญีตน้อย    SSI-BSP 200 บาท

376. คุณนิพัทธ์ พุ่มลืมคิด  SSI-BSP 200 บาท

377. คุณสอาด สุขสี  SSI-BSP 200 บาท

378. คุณวินัย ทองห่อ  SSI-BSP 200 บาท

379. คุณเกียรติศักดิ์ เพ็งพาจร  SSI-BSP 200 บาท

380. คุณสุทัศน์ เกิดโภชน์  SSI-BSP 200 บาท

381. คุณอับดุลเตาเฮด ไชยเภท SSI-BSP 200 บาท

382. คุณอาดุล สงประหยัด  SSI-BSP 200 บาท

383. คุณนิมมิตต์ จัตุพร   SSI-BSP 200 บาท

384. คุณหัสฤทัย  บัวโรย  SSI-BSP 200 บาท

385. คุณสมยศ  เข็มทอง   SSI-BSP 200 บาท

386.คุณเรืองฤทธิ์  กองธรรม SSI-BSP 200 บาท

387. คุณศศิธร โพธิ์พุทธชัย   SSI-BKK 320 บาท

388. คุณวรรณา ตั้งเจริญจริง SSI-BKK  1,000  บาท

389. คุณสุนทร วสันต์เสรีกุล SSI-BKK  500  บาท

390. คุณชาติชาย ป้อมลอย SSI-BKK  500  บาท

391. คุณยงยุทธ มลิทอง SSI-BKK  1,000  บาท

392. คุณพงศ์ระพีร์ สพานแก้ว WCE  1,000  บาท

393. คุณสมบัติ จูงจิตรดำรงค์ WCE  300  บาท

394. Mr.Rosario Anastasia WCE 1,000 บาท

395. คุณเฉลิม บุญเทียบ TCRSS  500  บาท

รวมยอดบริจาค  98,443 บาท