กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566 ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพทุ่งนุ่นร่วมใจจำนวน 30 คน ในพื้นที่บางสะพาน เพื่อให้ความรู้สมาชิกถึงวิธีป้องกันและควบคุมโรคของพืช และการใช้สารป้องกันกำจัดโรคของพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนางสาวจันทร์ติรา ดำแก้ว เกษตรอำเภอบางสะพาน นางสาวบุษกร ทองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งนุ่น ม.10 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์