กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 21 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน ซึ่งเป็นทุนปริญญาตรีต่อเนื่องโดยหลังเรียนจบกลับเข้ามาร่วมปฎิบัติงานกับบริษัทจำนวน 1ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 232 ทุน และ“ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 80 ทุน รวมมูลค่า 868,500 บาท ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมเสริมสร้างรากฐานการศึกษาพัฒนาเยาวชนบางสะพาน ผ่านการสนับสนุนทุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ร่วมลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาและนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยา เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา