กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา” นำคณะวิทยากรมากประสบการณ์และความสามารถ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ทบทวนบทเรียน เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) หรือ การสอบ 10 วิชาสามัญ เพื่อยื่นคะแนนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในประเทศไทย โดยมีนักเรียน จำนวน 524 คน จากสถานศึกษาอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยา โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา เป็นโครงการที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาโดยตลอด ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้รับการถ่ายความรู้และประสบการณ์จากเหล่าวิทยากรที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ กระตุ้นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น