กลุ่มเหล็กสหวิริยานำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ทั้ง 4 สาขา ประกอบไปด้วย นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรปวช.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างยนต์ สาขาช่างกลโรงงาน และนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ทางวิทยาลัยการอาชีพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมและเป็นบุคลากรแรกเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทางด้านทักษะ สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2566