กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง See Sun Run Sea เลาะทะเล แลตะวัน ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบางสะพานวิทยา ภายใต้ความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางสะพานวิทยา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด” คู่รักนักวิ่ง มาจับมือกันวิ่งเลาะทะเล แลตะวัน ให้ทะเลมันกลายเป็นสีชมพู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอำเภอบางสะพาน ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนบางสะพานวิทยา จะนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา โดยในปีนี้แบ่งรุ่นการแข่งขัน ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 กม. ระยะ 10.5 กม. และ ระยะ 21.1 กม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงาน) กว่า 1,500 คน ณ วนอุทยานป่ากลางอ่าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์