นายมนินทร์ อินทร์พรหม (ที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Industries) จาก Honourable Pehin Datu Lailaraja Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof (ที่5จากซ้าย) , Minister at the Prime Minister’s Office, Brunei Darussalam ในการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน ASEAN Energy Awards 2023 ครั้งที่ 41 (41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)) ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy (AEC)) ร่วมกับ ASEAN Specialised Energy Bodies (SEBs) เพื่อส่งเสริมและยกย่องหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และถือเป็นรางวัลสูงสุดในด้านความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง และการอุทิศตนตามวัตถุประสงค์ ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ผลดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงานของเอสเอสไอตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ส่งผลให้ ประหยัดพลังงานได้ 139 ล้านเมกะจูล (MJ) ประหยัดต้นทุน 2.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 จากการใช้พลังงานทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าว และลดคาร์บอนไดออกไซด์รวม 13,438 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ เอสเอสไอดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Net Zero Emissions