บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เอสเอสไอ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำหรับการต่ออายุครั้งที่ 2 มีผลถึงปี 2569