All posts by SunisaS

13Aug/21

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัคซีนโควิดเพื่อชุมชน กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบตู้แช่วัคซีนรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) สนับสนุนตู้แช่สำหรับแช่วัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนให้แก่ชุมชนในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(โควิด-19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ร่วมรับมอบ ปัจจุบันโรงพยาบาลบางสะพานได้รับการกระจายวัคซีนตามแผนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว ทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอ ซึ่งหากวัคซีนโควิด-19 อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบผลให้วัคซีนไม่อาจคงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บางสะพานเสียโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อให้ภารกิจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคRead More…

13Aug/21

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร” จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยRead More…

13Aug/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกซัพพลายเออร์ สร้างห้องความดันลบรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ สมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) มอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน ภายในห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ผ่านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลบางสะพาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และRead More…

09Aug/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนชาวบางสะพาน สู้ภัยโรคโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ส่งมอบให้แก่อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

13Jul/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมทีมอาสาภาครัฐปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิดรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมปฏิบัติการสนับสนุนทีมส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอบางสะพาน ปลัดอำเภอบางสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ร่วมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำนักงานของโรงพยาบาลบางสะพานเป็นการเร่งด่วน เพื่อเตรียมปรับปรุงพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ปัจจุบัน มีผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ยืนยัน อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 29 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564) และหลังการปรับปรุงเตรียมการสถานที่ในครั้งนี้แล้วจะทำให้โรงพยาบาลบางสะพานสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด จำนวน 60Read More…