20Jan/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาท้องถิ่น “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” เชื่อมหลักสูตร

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2565 โดยร่วมวางแผนบูรณาการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับทักษะการทำงาน เพิ่มสมรรถนะให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ โดยมีนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ประธานสมาพันธ์ SME ไทยประจวบคีรีขันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17Jan/22

สพป.ปข.1มอบเกียรติบัตรSSIองค์กรสนับสนุนการศึกษาบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยทีมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต ๑ และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมRead More…

12Jan/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ห่วงใย 71 หมู่บ้าน-โรงเรียนอำเภอบางสะพาน สนับสนุนชุดตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ป้องกันคลัสเตอร์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ Save Bangsaphan” อย่างต่อเนื่อง โดยในการนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มอบชุดตรวจทดสอบโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK จำนวน 3,630 ชุด ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปจัดสรรมอบให้กับผู้นำชุมชน 71Read More…

05Jan/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาส่งความสุขปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยทีมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อสวัสดีปีใหม่และชี้แจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานและแนวทางการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสังคมได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ในการนี้นางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม ผู้แทนกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลพงศ์ประศาสน์ ให้กับนายสมบูรณ์ เขียนวาด ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21Dec/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัด“จ่ายครึ่ง…กลุ่มเหล็กฯให้อีกครึ่ง ส่งรถสินค้าเคลื่อนที่ลดค่าครองชีพชาวบางสะพานยุคโควิด

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยรถจำหน่ายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ในโครงการ “จ่ายครึ่ง กลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง” ร่วมกับนายทนงศักดิ์ แข่งขัน ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน  กิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดขึ้นเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนบางสะพานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนรถบริการขายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางสะพานตามจุดที่กำหนด โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยาสมทบเงินช่วยชำระค่าสินค้าให้กับประชาชนร้อย 50 ประชาชนจ่ายเองร้อย 50 จำกัดการใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน 300 บาทต่อคน ประชาชนในพื้นที่บางสะพานสามารถใช้บริการผ่านรถขายสินค้าของโครงการที่มีสัญลักษณ์ลูกโป่งสีแดง ที่ออกให้บริการในวันที่ 17-21 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย • วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2564Read More…