15Jan/22

“เอสเอสไอ” ประสบความสำเร็จผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 40 ล้านตัน

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) เปิดเผยว่า โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเอสเอสไอบางสะพาน บรรลุยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 40 ล้านตัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2537 ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมมากที่สุดในประเทศไทย การประสบความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานรวมถึงความไว้วางใจ และสนับสนุนด้วยดีเสมอมาของลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เอสเอสไอเชื่อมั่นว่าด้วยการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์บริษัท “เหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย” รวมถึงการสนับสนุนของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเหล็กไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

29Dec/21

ร่วมสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่BCG “SSI-TCRSS” รับรางวัลอุตฯสีเขียวระดับ4

ขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมสีเขียว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร พร้อมยกระดับสถานประกอบการสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่บีซีจี กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 สองบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ “บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) “SSI” (โรงงานบางสะพาน) และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) “TCRSS” (โรงงานบางสะพาน) พร้อมกำหนดเป้าหมายหลักปี 2565 นำองค์กรดำเนินงานแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถยกระดับสถานประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งโครงการได้มีการกำหนดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับสถานประกอบการที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่Read More…

03Dec/21

SSIจับมือมจธ.เสริมแกร่งความรู้ดิจิทัลให้พนักงาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding: MOU) ความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีโดยจัดอบรมหลักสูตร Digital Transformation Digital Service Innovation (DSI): School of Information Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านต่างๆที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรยุคดิจิทัล พร้อมกับผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานได้จริงในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้กับงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับพนักงานระดับบริหารจำนวน 56Read More…

02Dec/21

SSI ร่วมแสดงความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมพิธีแสดงความมุ่งมั่น “ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับ 40 องค์กรสมาชิก TBCSD ในงานสัมมนาประจำปี (TBCSD Annual Event 2021: Vision 2050) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งจัดโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือภาคธุรกิจไทย ด้วยความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งขององค์กรสมาชิก และการทำงาน ร่วมกันกับองค์กรพันธมิตร TBCSDจึงเป็นผู้นำในการยกระดับให้มีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในวงกว้างและสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในงาน TBCSD ได้รับเกียรติจาก คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติRead More…

23Sep/21

SSI-TCRSS รับ“รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ” ระดับประเทศ

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ นายสุชาติ บุญแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TCRSSRead More…