23Sep/21

SSI-TCRSS รับ“รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ” ระดับประเทศ

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ นายสุชาติ บุญแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TCRSSRead More…

13Aug/21

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร” จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยRead More…

10Jun/21

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา-บ้านทุ่งลานควาย” ฝึกอบรมน้ำยาชีวภาพสู้วิกฤตโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับผู้นำชุมและชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง จำนวนกว่า 30 คน จัดอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สู้ภัยวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว เพิ่มรายได้ และเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ สับปะรด มาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยนำมาเป็นส่วนผสม ลดการใช้สารเคมีและร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผู้เข้าอบรมยังสามารถนำสูตรไปผลิตเพื่อจัดจำหน่ายหารายได้เสริมให้กับครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อีกด้วย ซื่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน ที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบชุมชนที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการขยะ  การฝึกอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป การใช้ถังกรีนโคนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การจัดทำถุงตาข่ายอวนสำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยชุมชนให้ความร่วมมือและนำกลับไปปฏิบัติจริงครบทุกครัวเรือน 100 % นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านทุ่งลานควายได้มีการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกผักสวนครัว และใช้บำรุงดินในพืชสวนการเกษตรของตนเอง เพื่อใช้ผลิตพืชผักที่ปลอดภัยRead More…

22Apr/21

เหล็กสหวิริยาหนุนสวล.ชุมชนยั่งยืน จัดอบรมน้ำหมักบ้านทุ่งลานควาย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ดำเนินโครงการ “ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน” จัดอบรมการทำน้ำหมักและสารชีวภาพกำจัดแมลงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักในครัวเรือนและใช้เป็นสารชีวภาพสำหรับกำจัดแมลง นับเป็นการต่อยอดการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยการนำเศษอาหาร เศษผักและเปลือกผลไม้ มาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านทุ่งลานควายได้กำจัดขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงงานได้มีความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน นำความรู้ขยายผลสู่การจัดการขยะในระดับชุมชน และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนต้นแบบของอำเภอบางสะพานต่อไป 

01Apr/21

เสริมกลไกจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ SSIลงนามMOUขยายผลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ และผู้บริหารองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการทวนสอบและรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรด้วยการวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อกำหนดเป้าหมาย และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ ภายในงานพิธีเปิดโครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม จัดโดยองค์การบริหารจัดกำรก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา