22Apr/21

เหล็กสหวิริยาหนุนสวล.ชุมชนยั่งยืน จัดอบรมน้ำหมักบ้านทุ่งลานควาย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ดำเนินโครงการ “ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน” จัดอบรมการทำน้ำหมักและสารชีวภาพกำจัดแมลงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักในครัวเรือนและใช้เป็นสารชีวภาพสำหรับกำจัดแมลง นับเป็นการต่อยอดการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยการนำเศษอาหาร เศษผักและเปลือกผลไม้ มาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านทุ่งลานควายได้กำจัดขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงงานได้มีความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน นำความรู้ขยายผลสู่การจัดการขยะในระดับชุมชน และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนต้นแบบของอำเภอบางสะพานต่อไป