Tag Archives: กลุ่มเหล็กสหวิริยา

13Jul/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมทีมอาสาภาครัฐปฏิบัติการ ปรับปรุงพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิดรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมปฏิบัติการสนับสนุนทีมส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอบางสะพาน ปลัดอำเภอบางสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ร่วมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำนักงานของโรงพยาบาลบางสะพานเป็นการเร่งด่วน เพื่อเตรียมปรับปรุงพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ปัจจุบัน มีผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ยืนยัน อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 29 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564) และหลังการปรับปรุงเตรียมการสถานที่ในครั้งนี้แล้วจะทำให้โรงพยาบาลบางสะพานสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด จำนวน 60Read More…

12Jul/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมฝึกอบรมชุมชน ทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติบ้านฝ่ายท่า

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ เปลือกโกงกาง ใบโกงกาง และลูกจาก รวมถึงฝึกอบรมทำกระเป๋าผ้าจากเศษผ้าที่เหลือใช้ ภายใต้งบประมาณ “โครงการหมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางสะพาน” กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำผ้ามัดย้อมและทำกระเป๋าผ้าในชุมชนมาร่วมให้ความรู้และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านฝ่ายท่า (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด) หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

16Jun/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วม #SaveBangsaphan สนับสนุนอาหารทีมบริการฉีดวัคซีนCovid-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาภายใต้โครงการความร่วมมือ”Save Bangsaphan” สนับสนุนอาหาร มูลค่า 20,000 บาท ให้แก่ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่ประชาชนอำเภอบางสะพาน โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน

15Jun/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ-เจลแอลกอฮอล์ เสริมเกราะ 42 โรงเรียน รับมือ Covid-19 กรณีเปิดเทอม

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ 1 ศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่สถานศึกษาในอำเภอบางสะพาน จำนวน 42 แห่ง ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สอดคล้องมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่Read More…

10Jun/21

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา-บ้านทุ่งลานควาย” ฝึกอบรมน้ำยาชีวภาพสู้วิกฤตโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับผู้นำชุมและชาวบ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง จำนวนกว่า 30 คน จัดอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สู้ภัยวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว เพิ่มรายได้ และเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ สับปะรด มาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยนำมาเป็นส่วนผสม ลดการใช้สารเคมีและร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผู้เข้าอบรมยังสามารถนำสูตรไปผลิตเพื่อจัดจำหน่ายหารายได้เสริมให้กับครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อีกด้วย ซื่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน ที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบชุมชนที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการขยะ  การฝึกอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป การใช้ถังกรีนโคนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การจัดทำถุงตาข่ายอวนสำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยชุมชนให้ความร่วมมือและนำกลับไปปฏิบัติจริงครบทุกครัวเรือน 100 % นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านทุ่งลานควายได้มีการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกผักสวนครัว และใช้บำรุงดินในพืชสวนการเกษตรของตนเอง เพื่อใช้ผลิตพืชผักที่ปลอดภัยRead More…