Tag Archives: ประจำปี 2563

14Aug/20

ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เอสเอสไอรับองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ” Moral Business Forum 2020″ ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน พร้อมมอบโล่ องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยมี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมยกย่ององค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมโครงการRead More…

10Aug/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อ.บางสะพาน ประจำปี 2563

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมผู้นำชุมชนในพื้นที่  มอบเงินจำนวน  60,000 บาท สนับสนุนการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563   โดยมี   นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน  นายสมหมาย ปานทอง  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน และอุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย  เป็นผู้รับมอบ  ณ หอประชุม อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์