Tag Archives: พื้นที่4ตำบล อำเภอบางสะพาน

19Dec/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ340ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่26

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000Read More…