Tag Archives: อำเภอบางสะพาน

09Aug/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนชาวบางสะพาน สู้ภัยโรคโควิด-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ส่งมอบให้แก่อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

15Jun/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ-เจลแอลกอฮอล์ เสริมเกราะ 42 โรงเรียน รับมือ Covid-19 กรณีเปิดเทอม

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ 1 ศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่สถานศึกษาในอำเภอบางสะพาน จำนวน 42 แห่ง ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สอดคล้องมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่Read More…

02Jun/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เสริมเกราะป้องกัน Covid-19 มอบ”เจลแอลกอฮอล์”ทุกหมู่บ้าน อ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่ 71 หมู่บ้าน 7 ตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ผ่านผู้นำชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่บางสะพานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน

09Apr/21

เหล็กสหวิริยาสืบสานประเพณีสงกรานต์ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงและองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กำหนดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ รวมถึงจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนให้มีการจัดขึ้นในทุกๆปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญและระลึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

29Aug/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาส่งมอบ “ห้องความดันลบ” ใช้ในห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม ร.พ.บางสะพาน

คณะผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) เพื่อใช้ในห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งออกแบบและจัดสร้างโดยทีมวิศวกรจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลบางสะพาน โดยมีนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบRead More…