27Jun/22

เหล็กสหวิริยา หนุนกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 เครือข่ายกองทุนแม่ฯประจวบฯ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม “รวมพลังแผ่นดินเอาชนะภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับมอบ กิจกรรม “รวมพลังแผ่นดินเอาชนะภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากมติคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ลด ละRead More…

17Jun/22

ผู้ว่าการ รฟท. ติดตามเร่งรัดโครงการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างย่านสถานีรถไฟนาผักขวง อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณจุดเชื่อมต่อประแจและทางแยกสถานีนาผักขวง โครงการ SSI’s Distribution Hub (ด้านเหนือ) และ โครงการ SSI’s Logistic TerminalRead More…

02Jun/22

เอสเอสไอพัฒนาต่อเนื่องแหล่งเรียนรู้ชุมชนทวิภาคี31นศ.การอาชีพบางสะพานเริ่มฝึกงานลับคม2565

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI ต้อนรับและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภายใต้โครงการ โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็กรุ่นที่ 15 ประจำปี 2565 โดยมีนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี จากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์การทำงานใน บริษัทRead More…

31May/22

เหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุน-เรียนรู้“แอคทีฟเลิร์นนิ่ง”ความร่วมมือ”สาธิตปทุมวัน-ศูนย์ส่งเสริมฯกลุ่มร.ร.ธงชัย”

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ (ด้านสังคม) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมและสังเกตุการณ์การจัดอบรมโครงการ “พัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย” เพื่อฝึกอบรมพัฒนาครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กล่าวรายงานโครงการฯ และRead More…

11Apr/22

SSIเปิดตัวร้านค้าเหล็กออนไลน์บนMyWaWa

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานกรรมการ และนายกร เธียรนุกุล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ร่วมเปิดร้านค้าเหล็กเอสเอสไอออนไลน์บนแพลตฟอร์ม MyWaWa โดยเอสเอสไอจะเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปจำนวน 95 รายการ อาทิ เหล็กแบน เหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสาRead More…