06Feb/24

SSI ร่วมประกาศเจตนารมย์เตรียมพร้อมรับมือ CBAM

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือมาตรการ CBAM” ร่วมกับองค์กรนำร่อง 15 แห่ง จัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการฯ ในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.Read More…

20Dec/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนประมงบางสะพานยั่งยืน ขยายธนาคารปู-เสริมเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาประมงบางสะพานสู่ความยั่งยืน ส่งมอบโรงเรือนธนาคารปูม้ากลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานที่มีการปรับปรุงและขยายเพิ่มเติมโดยพนักงาน “กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา ทำความดีเพื่อสังคม” พร้อมมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซม”สาลี่”(คานน้ำ) ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานสำหรับใช้ในกิจกรรมประมงเพื่ออาชีพ โดยมีนายสุทินประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน นายประทีป อบเชย ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ รับมอบพร้อมกับสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินโครงการประมงบางสะพานยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายชาวประมงบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวประมงบางสะพาน ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันและทำประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมเชื่อมโยงการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป โดยดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง1) การเชื่อมโยงเครือข่ายประมง2) การมีส่วนร่วมสร้างความสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ทั้งกิจกรรมการวางซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัสตว์น้ำ การทำความสะอาดชายหาด3) การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้กลุ่มประมงและเยาวชนและRead More…

14Dec/23

เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพ-คุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนปลูกป่าสมุนไพรทุ่งนุ่น

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม พร้อมร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าสมุนไพร สวนไพรยาอาหาร โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลพงศ์ประศาสน์” ภายใต้การดำเนินงานของ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งนุ่น ต.พงศ์ประศาสน์ นำโดย นายกระจ่าง ศรีเพียงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน นายชิตร์ ขาวเผือก กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางอารยา จงเจียมดี ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนิคมสหกรณ์ตำบลพงศ์ประศาสน์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนิลวรรณ์Read More…

12Dec/23

เอสเอสไอประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัท มุ่งสู่องค์กรผู้นำและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

เอสเอสไอประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัทเอสเอสไอ โดยกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของกลุ่มบริษัท สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการใช้ พลังงานสะอาด ตอกย้ำการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ กล่าวว่า เอสเอสไอในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศRead More…

08Dec/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ประชาชนบางสะพาน จัดเดิน-วิ่งเก็บขยะชายหาดวันสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และเครือข่ายประมงบางสะพาน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง หรือ SSI Group Plogging หาดแม่รำพึง ครั้งที่สอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้นำชุมชน สถานศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกว่า 600 คน ร่วม เดิน-วิ่ง เก็บขยะชายหาด ทำความสะอาดชายหาดแม่รำพึง รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 5 กิโลเมตร และนำขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เก็บได้มาแลกไข่ไก่Read More…