บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยฯ ร่วมกับ 10 องค์กรนำร่องลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) และแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เอสเอสไอมุ่งมั่นสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ทรัพยากร รวมทั้งการเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. การจัดทำรายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้มาตรฐาน ISO 14064-1 2. การร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอ 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. การร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง CCUS Consortium มุ่งเป้า Net zero และ 6. โครงการ Life Cycle Assessment (LCA) ร่วมกับ Worldsteel Association