Tag Archives: พัฒนาศักยภาพชุมชน

17May/23

พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวบางสะพานเหล็กสหวิริยาจัดฝึกกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบางสะพานที่มีกิจกรรมทางน้ำ เช่น การเล่นน้ำชายหาด การพายเรือคยัคท่องเที่ยว จำนวน 40 คน จาก 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 9 บ้านทางสาย ตำบลธงชัย หมู่ที่1 บ้านฝ่ายท่า หมูที่ 4 บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยและกองสาธารณสุข เทศบาลบ้านกรูด ตำบลธงชัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางน้ำอย่างถูกวิธี เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อฝึกทักษะการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย สามารถช่วยให้ตัวเองปลอดภัย ผู้ประสบภัยปลอดภัยและส่งต่ออย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนด้วยความมั่นใจRead More…