Tag Archives: เยาวชนบางสะพาน

22Dec/23

SSI Group Coding Camp เสริมแกร่งวิทยาการคำนวณเด็กบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดอบรมเยาวชนบางสะพาน “SSI Group Coding Camp รุ่นที่ 1“ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณเยาวชนบางสะพาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศของเอสเอสไอโฮลดิ้ง (SDH) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด นำบุคลากร จำนวน 9 คน เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร “พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML,CSS และ Javascript” จำนวน 20 ชั่วโมง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายRead More…

30Aug/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเยาวชนบางสะพาน จัดมอบทุนการศึกษา 325 ทุนให้เยาวชนบางสะพานต่อเนื่องปีที่ 30

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 21 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน ซึ่งเป็นทุนปริญญาตรีต่อเนื่องโดยหลังเรียนจบกลับเข้ามาร่วมปฎิบัติงานกับบริษัทจำนวน 1ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 232 ทุน และ“ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 80 ทุน รวมมูลค่าRead More…

01Jul/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสร้างเกราะเยาวชนบางสะพานผนึกเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ “26 มิถุนายน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเกราะป้องกันและต่อต้านปัญหายาเสพติด” ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถานศึกษาในเครือข่ายฯ, สำนักงาน ปปส.ภาค 7, พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ, ตลอดจนภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการจัดเสวนาประสาเด็กและเยาวชน เพื่อปลุกกระแสการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และมุ่งเน้นการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ให้ก้บประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันและต่อต้านปัญหายาเสพติดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่บ้านทางสาย ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคมRead More…

19Dec/19

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ340ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่26

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000Read More…

20Feb/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอนจัด “เติมหนังสือเต็มตู้ เติมความรู้ให้น้อง” โรงเรียนตชด.บ้านคีรีล้อม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เป็นตัวแทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2018 ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินทางไปมอบหนังสือ และอุปกรณ์การสอนให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม โดยมีนายไชยา จันทะดี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เปิดโลกกว้างให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อมปลูกจิตสำนึกในการรักการอ่าน เติบโตเป็นอนาคตของชาติ ภายใต้ “โครงการเติมหนังสือเต็มตู้ เติมความรู้ให้น้อง”