โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา ดำเนินงานซ่อมแซมฐานรองเรือเผาศพ วัดเขาราษฏร์บำรุง ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา ดำเนินงานซ่อมแซมฐานรองเรือเผาศพ วัดเขาราษฏร์บำรุง ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย มีผู้เข้าร่วมโครงการพนักงาน 15 คน ชุมชน 2 คน รวม 136 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานจัดทำบันได้เข้าถ้ำไทร เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานจัดทำบันได้เข้าถ้ำไทร เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน บ้านม้า้รอง ตำบลพงศ์ประศาสน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 15 คน ชุมชน 10 คน รวม 200 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีสูบน้ำฝายวังยาว ตำบลร่อนทอง

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีสูบน้ำฝายวังยาว ตำบลร่อนทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 30 คน ชุมชน 5 คน รวม 280ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิพระ สำนักสงฆ์ไทรคู่ ตำบลร่อนทอง

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิพระ สำนักสงฆ์ไทรคู่ตำบลร่อนทอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 30 คน ชุมชน 30 คน รวม 480 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กุฏิเจ้าอาวาส วัดทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กุฏิเจ้าอาวาส วัดทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 15 คน ชุมชน 10 คน รวม 200 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานจัดสร้างเวทีแอโรบิค เทศบาลบ้านกรูด ตำบลธงชัย

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานจัดสร้างเวทีแอโรบิค เทศบาลบ้านกรูด ตำบลธงชัย มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 30 คน ชุมชน 20 คน รวม 400 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ โรงเรียนบางสะพาน ตำบลแม่รำพึง

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ โรงเรียนบางสะพาน ตำบลแม่รำพึง มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 20 คน ชุมชน 5 คน รวม 200 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานซ่อมแซมศาลกรมหลวงชุมพร ตำบลแม่รำพึง

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานซ่อมแซมศาลกรมหลวงชุมพร ตำบลแม่รำพึง มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 40 คน ชุมชน 30 คน รวม 560 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานวางซั้งกอ บริเวณชายหาดบ้านต้นทองหลาง ตำบลพงศ์ประศาสน์

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานวางซั้งกอ บริเวณชายหาดบ้านต้นทองหลาง ตำบลพงศ์ประศาสน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 50 คน ชุมชน 50 คน รวม 800 ชั่วโมงงาน

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพและประตูเมรุเผาศพ วัดมรสวบ ตำบลชัยเกษม

โครงการ 25 ปีเอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา พนักงานร่วมกับชุมชนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมเรือเผาศพและประตูเมรุเผาศพ วัดมรสวบ ตำบลชัยเกษม มีผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงาน 10 คน ชุมชน 15 คน รวม 200 ชั่วโมงงาน