Tag Archives: ครูอาสา

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 ครูอาสาโรงเรียนบ้านท่าขาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 พนักงาน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จัดโครงการครูอาสาให้เรียนรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านท่าขาม ม.4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นส่วนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียน และชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องเหล็ก และสนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย