Tag Archives: สนามกีฬา

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านไทรคู่

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ปรับปรุงสนามเปตองและสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสนาม หมู่บ้านไทรคู่ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คนในชุมชนมีสนามกีฬาในการออกกําลังกาย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 14 ปรับปรุงสนามและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 14 ปรับปรุงสนามและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวเป็นจุดศูนย์รวมของการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน กีฬาตำบล ตลอดจนการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่ในขณะนี้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาของทางโรงเรียนนั้นเกิดชำรุดเสียหายไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน พนักงานเอสเอสไออาสาจึงร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมกับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด