Tag Archives: อำเภอบางสะพาน

เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกในประเทศไทย

เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ร่วมมือกับกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 147 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างหอกระโดดสูงเหล็ก(แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้วัสดุเหล็กทั้งหมด) เพื่อใช้สำหรับการฝึกเยาวชนในชุมชนที่มาเข้าค่ายพักแรมในการทดสอบความกล้าหาญ และสร้างขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยในแต่ละปีจะมีเยาวชนมาเข้าค่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากหอกระโดดสูงแห่งนี้ จำนวนประมาณ 1,500 – 2,000 คน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน โดยเน้นการใช้เหล็กที่บริษัทผลิตได้มาพัฒนากิจกรรมทางสังคม ผ่านรูปแบบโครงการเอสเอสไอ อาสา เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่มีเอกลักษณ์และแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับธุรกิจ

หอกระโดดสูง มีขนาดความสูง 34 ฟุต กว้าง 3 เมตร โครงสร้างของหอกระโดดสูงใช้เหล็กในการก่อสร้างทั้งหมด โดยนำเอาเหล็กจากวัสดุเหลือใช้จากกองซากมาใช้ในการก่อสร้าง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถึง 80% จากราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งหอกระโดดสูงเหล็กแห่งนี้ใช้มูลค่ารวมประมาณ 1,218,211 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) โดยได้ดำเนินงานด้านโครงสร้างสำเร็จไปแล้ว 90 % ที่เหลือจะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดงานทาสีและงานปรุบปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของหอกระโดดสูงเหล็ก

เอสเอสไอ อาสา 15 : เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ

เอสเอสไอ อาสา 15 : เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอจัดกิจกรรมเอสเอสไออาสาครั้งที่ 15นำโดย คุณนาวา จันทนสุรคนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคมพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านในพื้นที่ รวม 100 คน ช่วยกันก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ หนองระแวง รวมใจ) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนที่พร้อมใช้ในช่วงเปิดเทอมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานให้เกียรติร่วมดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองระแวง หมู่ 4 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการเอสเอสไออาสานี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมบางสะพานให้น่าอยู่พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ที่เป็นอนาคตของบางสะพานซึ่งนับเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

เอสเอสไออาสา # 12 สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ ห้วยทรายขาว ร่วมใจ)

เอสเอสไอ อาสา# 12 สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

(เอสเอสไอ ห้วยทรายขาว ร่วมใจ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการเอสเอสไอ อาสาครั้งที่ 12 นำโดย นายนาวา จัรทรสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านในพื้นที่ สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ ห้วยทรายขาว ร่วมใจ) โดยได้รับเกียรติจาก นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานนายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5  ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการเอสเอสไออาสานี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมบางสะพานให้น่าอยู่ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งนับเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเหล่านี้ต่อไปในอนาคต


โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9 สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์และโรงเรียนบ้านสวนหลวง

น้ำใจ หมายถึง ผัก

หลายคนมองว่ากิจกรรมเอสเอสไออาสานี้ เป็นโครงการเล็ก ๆ เพราะจำนวนเอสเอสไออาสาที่เข้าร่วมในแต่ละวันมีเพียงประมาณ 30-40 คน แต่เมื่อลงลึกไปถึงหน้างาน โดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 ต่างกลับประสานเสียงกันว่า “ ได้เรื่องเหมือนกัน” ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน แต่ผลลัพธ์ของน้ำใจ เอสเอสไออาสาครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างความภูมิใจในการทำความดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสากว่า 262 คน ที่ได้ร่วมกับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างแปลงผักปลูกพืช ขนาด 1*4 เมตร  ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 6 แปลง เนื่องจากแปลงปลูกเดิมซึ่งเป็นแหล่งอาหารกลางวันที่ไร้สารพิษเจือปนของน้องๆ แต่ละโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถปลูกรุ่นต่อไปได้อีก ซึ่งการปรับปรุงแปลงแบบเดิมต้องใช้ต้นทุนสูง และเพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างแปลงปลูกใหม่ จึงต้องเปลี่ยนแบบของแปลงปลูกพืช เพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น ทั้งที่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มัธยมนพคุณ บ้านห้วยทรายขาว บ้านดอนสำราญ บ้านสวนหลวง และ โสตศึกษาเทพรัตน์

 ตอนนี้ ผักรุ่นใหม่ของน้องๆ มีที่อยู่ที่คงทน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใกล้ชายทะเลอย่างบางสะพาน บ้านเราวันไหนผักของน้องๆมีเหลือเผื่อ เราจะได้เห็นตลาดผักเล็กๆที่หน้าโรงงานของเราอีกครั้ง

นั่นหมายถึง อาหารกลางวันของน้องๆ ที่สามารถแปรเป็นรายได้กลับสู่โรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

เอสเอสไออาสา#8 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะกล้าไม้ป่าชายเลนและคอกเลี้ยงปูดำ

เอสเอสไออาสา#8 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน และคอกเลี้ยงปูดำ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “เอสเอสไออาสา” ครั้งที่ 8 โดย คุณกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์คลองปากปิด และชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ในโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” เพื่อเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะชำพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน และ ก่อสร้างคอกเลี้ยงปูดำ ของ โครงการ “ปูดำ ทำเงิน” เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้หมุนเวียนภายในโครงการต้นกล้าชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปูดำ ที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ณ คลองบ้านปากปิด บ้านฝ่ายท่า หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา


เอสเอสไออาสา ครั้งที่ 7 สร้างธนาคารขยะเพื่อโลกสวย

เอสเอสไออาสา ครั้งที่ 7 สร้างธนาคารขยะเพื่อโลกสวย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยคุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกันชุนชนในโครงการ “เอสเอสไอ อาสา” ครั้งที่ 7 โดยร่วมกับชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ เอสเอสไอ จำนวน 3 โรงเรือน ให้กับ 3 โรงเรียนนำร่อง

ในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารขยะ เอสเอสไอ ได่แก่ โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านคลองลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจและแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง และสามารถกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ล้ออุดม ปลัดอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน 2552 ที่ผ่านมา