Tag Archives: แปลงเกษตร

โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9 สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์และโรงเรียนบ้านสวนหลวง

น้ำใจ หมายถึง ผัก

หลายคนมองว่ากิจกรรมเอสเอสไออาสานี้ เป็นโครงการเล็ก ๆ เพราะจำนวนเอสเอสไออาสาที่เข้าร่วมในแต่ละวันมีเพียงประมาณ 30-40 คน แต่เมื่อลงลึกไปถึงหน้างาน โดยเฉพาะวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 ต่างกลับประสานเสียงกันว่า “ ได้เรื่องเหมือนกัน” ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน แต่ผลลัพธ์ของน้ำใจ เอสเอสไออาสาครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สร้างความภูมิใจในการทำความดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสากว่า 262 คน ที่ได้ร่วมกับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างแปลงผักปลูกพืช ขนาด 1*4 เมตร  ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 6 แปลง เนื่องจากแปลงปลูกเดิมซึ่งเป็นแหล่งอาหารกลางวันที่ไร้สารพิษเจือปนของน้องๆ แต่ละโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถปลูกรุ่นต่อไปได้อีก ซึ่งการปรับปรุงแปลงแบบเดิมต้องใช้ต้นทุนสูง และเพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างแปลงปลูกใหม่ จึงต้องเปลี่ยนแบบของแปลงปลูกพืช เพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น ทั้งที่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มัธยมนพคุณ บ้านห้วยทรายขาว บ้านดอนสำราญ บ้านสวนหลวง และ โสตศึกษาเทพรัตน์

 ตอนนี้ ผักรุ่นใหม่ของน้องๆ มีที่อยู่ที่คงทน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใกล้ชายทะเลอย่างบางสะพาน บ้านเราวันไหนผักของน้องๆมีเหลือเผื่อ เราจะได้เห็นตลาดผักเล็กๆที่หน้าโรงงานของเราอีกครั้ง

นั่นหมายถึง อาหารกลางวันของน้องๆ ที่สามารถแปรเป็นรายได้กลับสู่โรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9 สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน UPDATE 18 มิ.ย.53

เอสเอสไออาสา#9 สร้างแปลเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน
ความคืบหน้าโครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9  สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม วันที่ 18 มิ.ย.53  มีพนักงานอาสา จำนวน 40 คน

โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ รื้อแปลงเก่า ,ปรับพื้นที่ ,ขุดร่อง/ก่ออิฐ ,สร้างคอกปุ๋ยอินทรีย์

โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9 สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน UPDATE 17 มิ.ย.53

เอสเอสไออาสา#9 สร้างแปลเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน
ความคืบหน้าโครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9  สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ณ โรงเรียนบ้านดอนสำราญ วันที่ 17 มิ.ย.53  มีพนักงานอาสา จำนวน 24 คน

โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ รื้อแปลงเก่า ,ปรับพื้นที่ ,ขุดร่อง/ก่ออิฐ

โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9 สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน UPDATE 16 มิ.ย.53

เอสเอสไออาสา#9 สร้างแปลเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน

ความคืบหน้าโครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9  สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย วันที่ 16 มิ.ย.53  มีพนักงานอาสา จำนวน 25 คน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
รื้อแปลงเก่า ,ปรับพื้นที่ ,ขุดร่อง / ก่ออิฐ

โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9 สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน UPDATE 15 มิ.ย.53

เอสเอสไออาสา#9 สร้างแปลเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน

ความคืบหน้าโครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9  สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ณ โรงเรียนมัธยมนพคุณ วันที่ 15 มิ.ย.53  มีพนักงานอาสา จำนวน 17 คน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
รื้อแปลงเก่า ,ปรับพื้นที่ ,ขุดร่อง / ก่ออิฐ

โครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9 สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน

เอสเอสไออาสา#9 สร้างแปลเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน

ความคืบหน้าโครงการ เอสเอสไอ อาสา ครั้งที่ 9  สร้างแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วันที่ 14 มิ.ย.53  มีพนักงานอาสา จำนวน 9 คน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
รื้อแปลงเก่า ,ปรับพื้นที่ ,ขุดร่อง / ก่ออิฐ