16Nov/09

เอสเอสไออาสา ครั้งที่ 7 สร้างธนาคารขยะเพื่อโลกสวย

เอสเอสไออาสา ครั้งที่ 7 สร้างธนาคารขยะเพื่อโลกสวย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยคุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกันชุนชนในโครงการ “เอสเอสไอ อาสา” ครั้งที่ 7 โดยร่วมกับชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ เอสเอสไอ จำนวน 3 โรงเรือน ให้กับ 3 โรงเรียนนำร่อง

ในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารขยะ เอสเอสไอ ได่แก่ โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านคลองลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจและแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง และสามารถกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ล้ออุดม ปลัดอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน 2552 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *