กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ โรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา” ประจำปี 2566 สนับสนุนการเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้น ม.6 รับมือการทำข้อสอบ TCAS ปี 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการทำข้อสอบให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 275 คน จากสถานศึกษาอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยาสำหรับโครงการ “ส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา” เป็นโครงการที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมมือกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา ริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมุ่งหวังสร้างโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์ ร่วมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมเมืองใหญ่